تعداد دوره ها: 7

تعداد شماره ها: 27

تعداد مقالات منتشر شده: 166

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 283 روز

 

هدف از انتشار فصلنامه مدیریت توسعه فناوری نشر دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته مدیریت نوآوری و فناوری است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
2008-5060
شاپا الکترونیکی
2345-444X

ابر واژگان