هدف از انتشار فصلنامه مدیریت توسعه فناوری نشر دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته مدیریت نوآوری و فناوری است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

صفحه 9-35

ابوالفضل شاه آبادی؛ میرعلی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


2. عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک

صفحه 37-61

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
2008-5060
شاپا الکترونیکی
2345-444X