هدف از انتشار فصلنامه مدیریت توسعه فناوری نشر دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته مدیریت نوآوری و فناوری است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-248 

مقاله پژوهشی

1. چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه

صفحه 9-42

احمد احمدی؛ ابوالفضل کزازی؛ محمد نقی زاده؛ مقصود امیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008-5060
شاپا الکترونیکی
2345-444X