تعداد دوره ها: 8

تعداد شماره ها: 28

تعداد مقالات منتشر شده: 172

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 284 روز

ضریب تاثیر سال 1396:    0.208

 سخن سردبیر

 کمتر از دو دهه پیش، مفاهیم پایه ای مانند مدیریت فناوری، نوآوری و کارآفرینی فناورانه در بین فعالین صنعتی کشور ناشناخته بود و اگر هم شناختی نسبت به این مفاهیم وجود داشت، توانایی پیاده سازی آنها در فعالیت های جاری بنگاه و یا در سطح بخش و یا کشور وجود نداشت. در حال حاضر نه تنها مدیران و کارآفرینان صنایع با این مفاهیم آشنایی دارند، بلکه دانش آموختگان این رشته در سطوح مختلف بنگاهی، نهادی و نیز سطوح مختلف حکمرانی جذب شده و حتی چند نفر هم در جایگاه معاون وزیر در سطح کشور مشغول ایفای نقش هستند و این اتفاق میمونی است.

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری به عنوان یک نهاد متعلق به این جامعه نسبتا کوچک اما موثر، پویا و عملگرا وظیفه خود می داند که در راستای تقویت اثرگذاری این جامعه علمی در روند رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور بکوشد. این فصلنامه که خود از همکاری انجمن علمی مدیریت فناوری و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بوجود آمده، تلاش می کند پلی باشد که بخش های مختلف دانشگاهی داخلی و خارجی، انجمن های علمی، مسئولین حاکمیتی، دست اندرکاران صنعت و تجارت و کارآفرینان فناور را زیر چتر مدیریت فناوری بهم رساند.

 هیئت تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت توسعه فناوری در جهت انجام این رسالت چند اقدام را شروع کرده است.

 اقدام اول، کوشش شود تا تمرکز فصلنامه بیش از پیش، بر بحث های تخصصی مدیریت فناوری، نوآوری و کارآفرینی فناورانه باشد.  از این جهت، صافی فصلنامه دقیقتر شده و تنها مقاله هایی که در  محدوده چشم انداز فصلنامه قرار می گیرند، ارزیابی و منتشر خواهند شد. برخی از زمینه های مورد توجه در اطلاعات نشریه، بخش «اهداف و چشم انداز» فهرست شده اند. 

 اقدام دوم، گزینش مقاله هایی است که به هر چهار وجه هدف پژوهش ، روش شناسایی پژوهش، یافته ها و نهایتاً نتیجه گیری، به صورت جامع پرداخته باشند. توضیح آنکه متاسفانه در حال حاضر وزن عمده مقالات بر روی روش شناسی پژوهش و یافته های آن  می باشد و برخلاف مقالات پُر استناد خارجی ، اهمیت تعریف مسئله و هدف پژوهش، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی، همسنگ روش شناسی و یافته های پژوهش نیست.  کوشش ما این است که مقالاتی انتخاب شوند که بطور متوازن به هر چهار بُعد پرداخته باشند.

 اقدام سوم، اشاعه نظریه ها و مطالب علمی جدید در حوزه فناوری، نوآوری و کارآفرینی فناورانه است. در حال حاضر سرعت توسعه نظری این رشته بسیار زیاد است؛ مباحثی مانند  صنعت نسل پنجم، تفکر طراحی، نوآوری های سبز، شبکه ها و موضوع خلق مشترک، مسئولیت شرکتها و ابعاد مختلف نوآوری باز  درکنار محورهای دیگر مانند مدیریت استراتژیک کنام ها و ... .به سرعت درحال جا به جا کردن مرزهای دانش این حوزه هستند. لذا با تائید هیئت تحریریه محترم، فصلنامه بنا دارد اقدام به انتشار ویژه نامه های خاص در این حوزه های جدید با استفاده از متخصصین داخلی و خارجی کند و برای تسهیل در این امر تدابیر برنامه ای و مالی برای آن از طرف هیات تحریریه پیشنهاد شده است که بزودی در چارچوب فراخوان اعلام خواهد شد.

 امید است فصلنامه با انجام اقدام های فوق در نمایش توانمندی های این جامعه در سطح ملی و در گام بعدی در سطح بین المللی موفق گردد.

 

فراخوان مقاله برای ویژه نامه 

فرارسی فناورانه در صنایع ایران مبتنی بر رویکردهای مختلف

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار 1399 

ابر واژگان