هدف از انتشار فصلنامه مدیریت توسعه فناوری نشر دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته مدیریت نوآوری و فناوری است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری موثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه

صفحه 9-27

سید محمد حسین غفوری؛ مهدی الیاسی؛ مقصود امیری؛ میرعلی سیدنقوی


4. آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران

صفحه 97-126

مریم خدایاری؛ هادی نیلفروشان؛ نسترن حاجی حیدری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا چاپی
2008-5060
شاپا الکترونیکی
2345-444X

ابر واژگان