شناسایی و تبیین عوامل موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه‌ در‌ رشد (مورد مطالعه: شرکت‌های‌ نوپدید استان‌ لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دکترای مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی؛ تجارت الکترونیک، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

10.22104/jtdm.2020.3993.2408

چکیده

شرکت‌های نوپدید از آنجا که از نقدینگی و سرمایه بالا برخوردار نیستند، برای بقا و موفقیت در بازارهای رقابتی باید از روش‌هایی استفاده کنند که ضمن دستیابی به هزینه‌های پایین، بالاترین اثربخشی را در جذب و جلب مشتریان داشته باشند. این روش‌ها در ادبیات بازاریابی، تحتعنوان بازاریابی رخنه در رشد شناخته می‌شوند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه در رشد انجام پذیرفت. در این پژوهش، برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد که داده‌های کیفی با نرم‌افزار اتلس ­تی و روش کدگذاری و داده‌های کمی با روش دلفی فازی تحلیل گردید.یافته‌های پژوهش در بخش کیفی، مبین شناسایی بیست عامل به‌عنوان عوامل موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه در رشد و یافته‌های کمی، شامل اولویت‌بندی این عوامل بود. بدین ترتیب، نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین عوامل موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه در رشد در شرکت‌های نوپدید، مهارت‌های شناختی شالوده­ شکن، تسلط هم‌زمان بر بازاریابی و برنامه‌نویسی، تسلط بر بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی محتوا و بازاریابی از طریق افراد مشهور و اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Success Factors of Growth Hacking (Case Study: Lorestan Province Startups)

نویسندگان [English]

  • Akbar Khodabakhshi 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Ali Shariat Nejad 3
  • SayedhNasim Mousavi 4
1 Faculty Member of Economy, Bu Ali University, Hamedan, Iran..
2 Faculty Member of Economy, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Management Ph.D,, Department of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
4 Master of Business Administration, Electronic Commerce, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Since the startup companies do not enjoy high liquidity and capital, they should use effective methods to maximize efficiency for attracting customers at the lowest costs. These methods are known in the marketing literature as Growth Hacking Marketing. The present study was conducted to identify and explain the key factors of implementing the Growth Hacking Strategy in startup companies. In this study, interviews were used to collect data in the qualitative section and questionnaire was used in the quantitative section; the qualitative data were analyzed by ATLAS.ti Software and Coding Method and the quantitative data were analyzed by Fuzzy Delphi Method. The qualitative research findings identified twenty success factors in implementing growth hacking strategy and quantitative findings covered the prioritization of the success factors. The results of this study indicate that the most important success factors in implementing Growth Hacking in startups are groundbreaking cognitive skills, concurrent mastery of marketing and programming, proficiency at digital marketing and content marketing, and Influencer Marketing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Hacking
  • Startup Companies
  • Growth Hacker
  • Fuzzy Delphi Method
فیض، داود و شعبانی، عاطفه. (1397) بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه های اجتماعی: نوعی استراتژی رخنه در رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان، تحقیقات بازاریابی نوین، 10 (4). پیاپی22، 68-45.

هالیدی، رایان. (1396). بازاریابی رخنه در رشد: آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات (علمدار، محمد حسین، مترجم، تهران: نوین توسعه.