دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

صفحه 9-35

ابوالفضل شاه آبادی؛ میرعلی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


2. عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک

صفحه 37-61

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز