دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-171 
3. نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه)

صفحه 77-96

علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری؛ کمال طبائیان؛ کاوه نامور