اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهره میرعمادی

روابط بین الملل دانشیار

tamiremadiyahoo.com

سردبیر

منوچهر منطقی

مدیریت سیستمها و روشها استاد

manteghiguest.ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن بهرامی

مهندسی مکانیک استاد

mbahramiaut.ac.ir

دکتر حسین رحمان سرشت

مدیریت بازرگانی استاد

hrahmanseresht2007gmail.com

دکتر سیدسپهر قاضی نوری

مهندسی صنایع استاد

ghazinoorymodares.ac.ir

دکتر حسین سالار آملی

شیمی تجزیه استاد

salarirost.org

لعیا الفت

مدیریت تولید استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

layaolfatgmail.com

دکتر حجت‌اله حاجی‌حسینی

مدیریت تکنولوژی دانشیار

hajihoseiniirost.org

دکتر سید حبیب اله طباطبائیان

مدیریت دانشیار

tabatsi.ir

طاهره میر عمادی

روابط بین الملل ریس پژوهشکده فناوری نوین

tamiremadiyahoo.com

فاطمه ثقفی

مهندسی صنایع و سیستمها دانشیار

fsaghafiut.ac.ir

منوچهر منطقی

مدیریت سیستمها و روشها استاد

manteghiguest.ut.ac.ir

سید سروش قاضی نوری

دانشیار

ghazinoorigmail.com

علیرضا عشوری

فناوری خمیروکاغذ رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ashoriirost.ir
ashori@irost.ir

جانشین سردبیر

پریسا ریاحی

سیاستگذاری علم و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

parisa.riahigmail.com