نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
پیش بینی فناوری با تحلیل محتوی حق ثبت اختراع ؛ تحلیلی بر آینده فناوری لعاب

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 57-85

10.22104/jtdm.2013.33

حبیب زارع احمد آبادی؛ صادق یوسف تبار میری