نویسنده = فاطمی خوراسگانی، سیدعلی
ارائه راهبردهایی برای توسعه نظام اعتبارسنجی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-68

10.22104/jtdm.2023.5849.3069

سیدعلی فاطمی خوراسگانی؛ میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ روح الله ابوجعفری


نقش ضمانت اعتبار در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان: عارضه‌یابی، مطالعه تطبیقی و راهکارهای سیاستی

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 11-44

10.22104/jtdm.2021.4434.2618

سید حبیب اله طباطبائیان؛ سیدعلی فاطمی خوراسگانی؛ فرهاد تقی‌زاده حصاری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده