نویسنده = �������� ������ ������ ������������ ����������