نویسنده = طباطبائیان، سید حبیب اله
کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 9-39

10.22104/jtdm.2018.2526.1854

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان