نویسنده = شفیعی نیک آبادی، محسن
اولویت بندی متغیرهای پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک در تأثیرپذیری از فناوری بلاکچین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 69-98

10.22104/jtdm.2023.5388.2938

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حمزه آقابابایی؛ سامان بابائی کفاکی؛ محمد رحمانی منش


توجیه و انتخاب تکنولوژی پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 109-134

10.22104/jtdm.2016.223

فهیمه علی اکبری نوری؛ محسن شفیعی نیک آبادی