کلیدواژه‌ها = تجاری سازی فناوری
الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-66

10.22104/jtdm.2013.3

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری