کلیدواژه‌ها = برنامه پنج ساله توسعه سیاسی اقتصادی و اجتماعی
آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 137-161

10.22104/jtdm.2015.184

مهدی گودرزی؛ حسین رضاعلیزاده؛ جلیل غریبی؛ مصطفی محسنی