دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-194 
شناسایی عوامل موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی

صفحه 37-63

10.22104/jtdm.2019.3196.2107

املیا قربانی سیاوشانی؛ علی داوری؛ مهدی فقیهی؛ حسام زند حسامی؛ امیرهوشنگ فتحی زاده