نویسنده = ������������ �������� ���������������� ����������