نویسنده = �������������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 97-122

10.22104/jtdm.2014.59

امیر محترمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شعبان الهی