نویسنده = ����������������������� ���������� ��������������