نویسنده = �������������� ������
مسیر توسعه‌ی ایران به کدام سمت است؟ تنوع بخشی مرتبط یا غیر مرتبط

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-36

10.22104/jtdm.2022.5163.2867

نوا سیمایی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی ملکی؛ علی شایان