نویسنده = ������ ���������� ������������
تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 99-132

10.22104/jtdm.2017.2066.1720

عمار علی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجیدپور