نویسنده = ������ ���������� ���������� ����������
توجیه و انتخاب تکنولوژی پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 109-134

10.22104/jtdm.2016.223

فهیمه علی اکبری نوری؛ محسن شفیعی نیک آبادی