نویسنده = ������������ ��������
راهبردهای سیاستی برای نوآوری در توسعه و تولید واکسن با نگاهی به چالش‎های جاری

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 33-60

10.22104/jtdm.2018.2584.1875

وحید مرندی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ پریوش جعفری؛ مرتضی آذرنوش