نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تاثیر حمایت از اختراع و نوآوری بر صادرات کشورهای شمال و جنوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 135-162

10.22104/jtdm.2017.1853.1640

خلیل جهانگیری؛ علی رضازاده؛ عذرا جمشیدی