ارزیابی کارکردهای میانجیگری نوآوری در صنعت فضایی ایران: کاربست نقشه شناخت فازی برای بررسی شبکه ارتباطی میان کارکردهای میانجیگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت-دانشگاه تهران- تهران- ایران

3 گروه مدیریت دانشگاه ماالک اشتر

4 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

این پژوهش به مطالعه و ارزیابی پدیده میانجیگری نوآوری در صنعت فضایی ایران می‌پردازیم. سنجش تکامل صنعت فضایی از نگاه میانجیگری بازیگران امری کیفی است و نمی‌توان کارکردهای میانجیگری را به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود. در این مقاله با ارائه مدل نقشه شناخت فازی، به عنوان مکانیزمی برای بررسی نوع و میزان تاثیر کارکردهای میانجیگری بر شبکه نوآوری در صنعت، به بررسی نحوه تعامل کارکردهای میانجیگری با یکدیگر و میزان اثر آنها بر تکامل شبکه نوآوری صنعت فضایی پرداختیم. لذا بر اساس ادبیات موضوعی و طی فرآیندی تعاملی با متخصصین و خبرگان صنعتی، کارکردهای میانجیگری در شبکه نوآوری صنعت استخراج و با استفاده از نظر آنها، کارکردهای اصلی در صنعت مشخص شدند. نقشه شناخت فازی در این پژوهش در دو سطح توسط خبرگان صنعتی دسته‌بندی گردید. نتایج نشان داد که با وجود فعالیت‌های میانجیگری نوآوری در صنعت، همچنان نیاز به بهبود این فعالیت‌ها مشهود است. لازم است که توجه بیشتری به کارکردهای میانجیگری «بهینه‌سازی ارتباطات»، «فراهم نمودن منابع شبکه‌سازی» شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Innovation Intermediary Functions in Iran's Space Industry: Application of Fuzzy Cognitive Map to Investigate the Communication Network between Intermediary Functions

نویسندگان [English]

 • Vahid Mohammadi 1
 • Mohammad Abooyee Ardakan 2
 • Manouchehr Manteghi 3
 • Nima Mokhtarzade 4
1 Chamran Highway - Management faculty of University of Tehran
2 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Malek Ashtar University
4 Chamran Highway - Management faculty of University of Tehran
چکیده [English]

In this research, we study and evaluate the innovation intermediary phenomenon in the Iranian space industry. Measuring the evolution of the space industry from the perspective of the intermediary actors is a qualitative issue. And, intermediary functions cannot be easily quantified and measured. The study aims to present the FCM model to investigate how functions interactwith eachother and the intensity of their effect on the evolution of the space industry innovation network.
So, first by studying theinnovation intermediary literature and through interaction process with space industry experts, we have extracted the intermediary functions in the innovation network of the industry.
And, using the experts' viewpoint, the main functions in the industry are identified and classified in two level through fuzzy cognitive map (FCM).The results showed that despite innovation intermediary activities in the industry, there is still a need to improve these activities. It is necessary to pay more attention to the intermediary functions of "optimizing communication"providing networking resources"consulting and training actorS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation Intermediary
 • Industry Value Chain
 • Innovation Process
 • Innovation Network
 • Industry Evolution
 • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 22 شهریور 1402