ارزیابی کارکردهای میانجیگری نوآوری در صنعت فضایی ایران: کاربست نقشه شناخت فازی برای بررسی شبکه ارتباطی میان کارکردهای میانجیگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت-دانشگاه تهران- تهران- ایران

3 گروه مدیریت دانشگاه مالک اشتر

4 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

بازیگران یک صنعت اگر به خوبی با هم تعامل داشته و با انجام فعالیت‌های میانجیگری متناسب با جایگاه خود در صنعت، موانع نوآوری و رشد صنعت را برطرف نمایند، می‌توانند در تکامل صنعت نقش اساسی ایفا نمایند. در این پژوهش به مطالعه و ارزیابی پدیده میانجیگری نوآوری در صنعت فضایی ایران می‌پردازیم. سنجش تکامل صنعت فضایی از نگاه میانجیگری بازیگران امری کیفی است و نمی‌توان کارکردهای میانجیگری را به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود. در این مقاله با ارائه مدل نقشه شناخت فازی[1]، به عنوان مکانیزمی برای بررسی نوع و میزان تاثیر کارکردهای میانجیگری بر شبکه نوآوری در صنعت، به بررسی نحوه تعامل کارکردهای میانجیگری با یکدیگر و میزان اثر آنها بر تکامل شبکه نوآوری صنعت فضایی پرداختیم. لذا بر اساس ادبیات موضوعی و طی فرآیندی تعاملی با متخصصین و خبرگان صنعتی، کارکردهای میانجیگری در شبکه نوآوری صنعت استخراج و با استفاده از نظر آنها، کارکردهای اصلی در صنعت مشخص شدند. نقشه شناخت فازی در این پژوهش در دو سطح توسط خبرگان صنعتی دسته‌بندی گردید. نتایج نشان داد که با وجود فعالیت‌های میانجیگری نوآوری در صنعت، همچنان نیاز به بهبود این فعالیت‌ها مشهود است. لازم است که توجه بیشتری به کارکردهای میانجیگری «بهینه‌سازی ارتباطات»، «فراهم نمودن منابع شبکه‌سازی»، «مشاوره و آموزش به بازیگران» و «مدیریت فرآیند نوآوری» شود. مشروعیت‌بخشی به تعداد زیادی از بازیگران تأثیر منفی بر حل تعارضات بین بازیگران فعال در شبکه نوآوری دارد و به تبع آن منجر به ضعف در حمایت از مالکیت فکری گردیده است. علاوه بر این لازم است که به فرآیند گردش بیشتر اطلاعات در سطح شبکه نوآوری در صنعت در راستای حمایت از فرآیند نوآوری بین بازیگران توجه بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Innovation Intermediary Functions in Iran's Space Industry: Application of Fuzzy Cognitive Map to Investigate the Communication Network between Intermediary Functions

نویسندگان [English]

  • Vahid Mohammadi 1
  • Mohammad Abooyee Ardakan 2
  • Manouchehr Manteghi 3
  • Nima Mokhtarzade 4
1 Management faculty of University of Tehran
2 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Malek Ashtar University
4 Management faculty of University of Tehran
چکیده [English]

The actors can play an essential role in the industry evolution if they interact well with each other and remove innovation and growth barriers at the industry by providing an intermediary activity proportional to their position in the industry. In this research, we study and evaluate the innovation intermediary phenomenon in the Iranian space industry. Measuring the evolution of the space industry from the perspective of the intermediary actors is a qualitative issue. And, intermediary functions cannot be easily quantified and measured. The study aims to present the fuzzy cognitive map (FCM) model to investigate how functions interact with each other and the intensity of their effect on the evolution of the space industry innovation network.
So, first by studying the innovation intermediary literature and through interaction process with space industry experts, we have extracted the intermediary functions in the innovation network of the industry. And, using the experts' viewpoint, the main functions in the industry are identified and classified in two level through FCM. The results showed that despite innovation intermediary activities in the industry, there is still a need to improve these activities. It is necessary to pay more attention to the intermediary functions of "optimizing communication", "providing networking resources", "consulting and training actors" and "managing innovation process". Legitimizing a large number of actors has a negative effect on resolving conflicts between active actors in the innovation network, and as a result, it has led to weakness in intellectual property protection. In addition, it is necessary to pay more attention to information flow at the level of the innovation network in the industry in support of the innovation process between actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Intermediary
  • Industry Value Chain
  • Innovation Process
  • Innovation Network
  • Industry Evolution
Abbate, T., Coppolino, R., & Schiavone, F. (2013). Linking Entities in Knowledge Transfer: The Innovation Intermediaries. Journal of the Knowledge Economy, 4(3), 233–243. https://doi.org/10.1007/s13132-013-0156-5
Aerts, K., Matthyssens, P., Vandenbempt, K., & Statistieken, O. (2007). Critical role and screening practices of European business incubators. Technovation, 27, 254–267. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.12.002
Agogué, M., Berthet, E., Fredberg, T., Le Masson, P., Segrestin, B., Stoetzel, M., Wiener, M., & Yström, A. (2017). Explicating the role of innovation intermediaries in the “unknown”: a contingency approach. Journal of Strategy and Management, 10(1), 19–39. https://doi.org/10.1108/JSMA-01-2015-0005
 AGOGUÉ, M., YSTRÖM, A., & LE MASSON, P. (2013). Rethinking the Role of Intermediaries As an Architect of Collective Exploration and Creation of Knowledge in Open Innovation. International Journal of Innovation Management, 17(02), 1350007. https://doi.org/10.1142/S1363919613500072
Aguilar, J. (2005). A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers (Invited Paper). International Journal of Computational Cognition, 3(2), 27–33.
Ahrweiler, P., Gilbert, N., & Pyka, A. (2011). Agency and structure: A social simulation of knowledge-intensive industries. Computational and Mathematical Organization Theory, 17(1), 59–76. https://doi.org/10.1007/s10588-010-9081-3
Bakhtavar, E., & Shirvand, Y. (2019). Designing a fuzzy cognitive map to evaluate drilling and blasting problems of the tunneling projects in Iran. Engineering with Computers, 35(1), 35–45. https://doi.org/10.1007/s00366-018-0581-y
Baltes, G., & Gard, J. (2010). Living Labs as intermediary in open innovation: On the role of entrepreneurial support. 2010 IEEE International Technology Management Conference (ICE), November 2014, 1–10. doi: 10.1109/ICE.2010.7477017.
Bessant, J., & Rush, H. (1995). Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer. Research Policy, 24(1), 97–114. https://doi.org/10.1016/0048-7333(93)00751-E
Betz, F., Carayannis, E., Jetter, A., Min, W., Phillips, F., & Shin, D. W. (2016). Modeling an Innovation Intermediary System Within a Helix. Journal of the Knowledge Economy, 7(2), 587–599. https://doi.org/10.1007/s13132-014-0230-7
Billington, C., & Davidson, R. (2013). Leveraging open innovation using intermediary networks. Production and Operations Management, 22(6), 1464–1477. https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2012.01367.x
Calia, R. C., Guerrini, F. M., & Moura, G. L. (2007). Innovation networks: From technological development to business model reconfiguration. Technovation, 27(8), 426–432. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.08.003
Chen, S. H., & Lin, W. T. (2017). The dynamic role of universities in developing an emerging sector: a case study of the biotechnology sector. Technological Forecasting and Social Change, 123, 283–297. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.006
Dalziel, M. (2010). Why do innovation intermediaries exist? DRUID Summer Conference 2010, 24.
De Silva, M., Howells, J., & Meyer, M. (2018). Innovation intermediaries and collaboration: Knowledge–based practices and internal value creation. Research Policy. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.09.011
Devezas, T., de Melo, F. C. L., Gregori, M. L., Salgado, M. C. V., Ribeiro, J. R., & Devezas, C. B. C. (2012). The struggle for space: Past and future of the space race. Technological Forecasting and Social Change, 79(5), 963–985. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.12.006
Dias, M., Pinto, R., Saur-Amaral, I., & Melo De Brito, C. (2017). Innovation intermediaries in service industry: the role of consultancies. Journal of Innovation Management Pinto, Saur-Amaral, Brito JIM, 5, 74–102. https://doi.org/10.24840/2183-0606_005.004_0006
Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4
Fichter, K. (2009). Innovation communities: the role of networks of promotors in Open Innovation. R&D Management, 39(4), 357–371. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2009.00562.x
Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. R and D Management, 40(3), 213–221. https://doi.org/10.1504/IJTM.2010.035974
Grandori, A. (1999). Interfirm Networks. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10184-2
Hanna, V., & Walsh, K. (2002). Small firm networks: a successful approach to innovation? R&D Management, 32(3), 201–207. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00253
Hargadon, A., & Sutton, R. I. (1997). Technology Brokering and Innovation in a Product Development Firm. Administrative Science Quarterly, 42(4), 716. https://doi.org/10.2307/2393655
Herregodts, A.-L. (1983). Exploring Entrepreneur-Intermediary Interactions Regarding User Orientation: Evidence from Living- Labs-as-a-Service Projects. Bastiaan Baccarne -imec-MICT-UGent 1 Entrepreneur and the intermediary: Problem formulation. Shah & Tripsas. www.ispim.org.
HERTOG, P. DEN. (2000). KNOWLEDGE-INTENSIVE BUSINESS SERVICES AS CO-PRODUCERS OF INNOVATION. International Journal of Innovation Management, 04(04), 491–528. https://doi.org/10.1142/S136391960000024X
Hossain, M. (2012). Performance and Potential of Open Innovation Intermediaries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 754–764. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1053
Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research Policy, 35(5), 715. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.03.005
Hurmelinna-Laukkanen, P., & Nätti, S. (2017). Orchestrator types, roles and capabilities – A framework for innovation networks. Industrial Marketing Management, September, 0–1. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.020
Huston, L., & Sakkab, N. (2006). Connect and develop inside procter & gamble’s new model for innovation. In Harvard Business Review (Vol. 84, Issue 3, pp. 58–67). www.hbr.org
Intarakumnerd, P., & Chaoroenporn, P. (2013). The roles of intermediaries and the development of their capabilities in sectoral innovation systems: a case study of Thailand. Asian Journal of Technology Innovation, 21(sup2), 99–114. https://doi.org/10.1080/19761597.2013.819249
Janssen, W., Bouwman, H., van Buuren, R., & Haaker, T. (2014). An organizational competence model for innovation intermediaries. European Journal of Innovation Management, 17(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EJIM-09-2012-0087
Johnson, W. H. A. (2008). Roles, resources and benefits of intermediate organizations supporting triple helix collaborative R&D: The case of Precarn. Technovation, 28(8), 495–505. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.02.007
Katzy, B., Turgut, E., Holzmann, T., & Sailer, K. (2013). Innovation intermediaries: a process view on open innovation coordination. Technology Analysis & Strategic Management, 25(3), 295–309. https://doi.org/10.1080/09537325.2013.764982
Kilelu, C. W., Klerkx, L., Leeuwis, C., & Hall, A. (2011). Beyond knowledge brokering: an exploratory study on innovation intermediaries in an evolving smallholder agricultural system in Kenya. Knowledge Management for Development Journal, 7(1), 84–108. https://doi.org/10.1080/19474199.2011.593859
Klerkx, Laurens, & Leeuwis, C. (2008). Balancing multiple interests: Embedding innovation intermediation in the agricultural knowledge infrastructure. Technovation, 28(6), 364–378. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2007.05.005
Konti, A., & Damigos, D. (2018). Exploring strengths and weaknesses of bioethanol production from bio-waste in Greece using Fuzzy Cognitive Maps. Energy Policy, 112, 4–11. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.09.053
Kostova, T., & Zaheer, S. (1999). Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise. Academy of Management Review, 24(1), 64–81. https://doi.org/10.5465/amr.1999.1580441
Landoni, M., & ogilvie,  dt. (2019). Convergence of innovation policies in the European aerospace industry (1960–2000). Technological Forecasting and Social Change, 147(June 2018), 174–184. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.007
Lee, H. fen, & Miozzo, M. (2019). Which types of knowledge-intensive business services firms collaborate with universities for innovation? Research Policy, 48(7), 1633–1646. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.014
Lichtenthaler, U., & Ernst, H. (2008). Innovation intermediaries: Why internet marketplaces for technology have not yet met the expectations. Creativity and Innovation Management, 17(1), 14–25. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2007.00461.x
Löfsten, H., & Lindelöf, P. (2002). Science Parks and the growth of new technology-based firms-academic-industry links, innovation and markets. In Research Policy (Vol. 31). https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00153-6
Malerba, F., & Vonortas, N. S. (2009). Innovation networks in industries. Edward Elgar Publishing.
Martiskainen, M., & Kivimaa, P. (2018). Creating innovative zero carbon homes in the United Kingdom — Intermediaries and champions in building projects. Environmental Innovation and Societal Transitions. https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.08.002
Mohammadi, V., Ardakan, M. A., Manteghi, M., & Mokhtarzade, N. (2020). Actors in innovation network life cycle in Iran’s space industry. Towards the Digital World and Industry X.0 - Proceedings of the 29th International Conference of the International Association for Management of Technology, IAMOT 2020, 213–228.
Nambisan, S., & Sawhney, M. (2007). A buyer’s guide to the innovation bazaar [1]. In Harvard Business Review (Vol. 85, Issue 10, pp. 155–156). https://www.researchgate.net/publication/6255928
Nambisan, Satish, Bacon, J., & Throckmorton, J. (2012). The Role of the Innovation Capitalist in Open Innovation: A Case Study and Key Lessons Learned. Research-Technology Management, 55(3), 49–57. https://doi.org/10.5437/08956308X5503031
Ngongoni, C., Grobbelaar, S., & Schutte, C. (2017). The role of open innovation intermediaries in entrepreneurial ecosystems design. http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/103001
OECD. (2012). OECD Handbook on Measuring the Space Economy. In OECD Handbook on Measuring the Space Economy. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264169166-en
Pinto, M. D. R., Saur-Amaral, I., & Brito, C. (2015). Innovation in services: exploring the role of innovation intermediaries. In Revista Portuguesa de Marketing (Vol. 38, Issue 34, pp. 53–64).
Polzin, F., von Flotow, P., & Klerkx, L. (2016). Addressing barriers to eco-innovation: Exploring the finance mobilisation functions of institutional innovation intermediaries. Technological Forecasting and Social Change, 103, 34–46. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.10.001
Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, J. L. (2007). Modelling IT projects success with Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with Applications, 32(2), 543–559. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.01.032
Schneider, M., Shnaider, E., Kandel, A., & Chew, G. (1998). Automatic construction of FCMs. In Fuzzy Sets and Systems (Vol. 93). https://doi.org/10.1016/S0165-0114(96)00218-7
Shearmur, R., & Doloreux, D. (2019). KIBS as both innovators and knowledge intermediaries in the innovation process: Intermediation as a contingent role. Papers in Regional Science, 98(1), 191–209. https://doi.org/10.1111/pirs.12354
Sieg, J. H., Wallin, M. W., & Von Krogh, G. (2010). Managerial challenges in open innovation: a study of innovation intermediation in the chemical industry. R&D Management, 40(3), 281–291. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00596.x
STEWART, J., & HYYSALO, S. (2008). INTERMEDIARIES, USERS AND SOCIAL LEARNING IN TECHNOLOGICAL INNOVATION. International Journal of Innovation Management, 12(03), 295. https://doi.org/10.1142/S1363919608002035
studies, B. K.-I. journal of man-machine, & 1986, U. (n.d.). Fuzzy cognitive maps. Elsevier. Retrieved April 16, 2021, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020737386800402
The Space Economy at a Glance 2014. (2014). In The Space Economy at a Glance 2014. OECD.
Tran, Y., Hsuan, J., & Mahnke, V. (2011). How do innovation intermediaries add value? Insight from new product development in fashion markets. R and D Management, 41(1), 80–91. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00628.x
Villani, E., Rasmussen, E., & Grimaldi, R. (2017). How intermediary organizations facilitate university–industry technology transfer: A proximity approach. Technological Forecasting and Social Change, 114, 86–102. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.004
Weeden, B. (2016). The Iranian space endeavor: Ambitions and reality. Space Policy, 37, 46–47.
10.1016/j.spacepol.2016.10.006
Weng, C. S. (2017). Innovation Intermediaries in Technological Alliances. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(02), 1740013. https://doi.org/10.1142/S0219877017400132
Winch, G. M., & Courtney, R. (2007). The organization of innovation brokers: An international review. Technology Analysis and Strategic Management, 19(6), 747–763. https://doi.org/10.1080/09537320701711223
Wright, M., Clarysse, B., Lockett, A., & Knockaert, M. (2008). Mid-range universities’ linkages with industry: Knowledge types and the role of intermediaries. Research Policy, 37(8), 1205–1223. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.04.021