ظرفیت تجاری‌سازی موردنیاز شرکت‌های کوچک توسعه‌دهنده اپلیکیشن موبایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

تجاری‌سازی نیازمند توانمندی‌هایی از جمله تولید و بازاریابی است که بسته به شرایط بازار و تغییرات محیطی تغییر می‌کند و باید توسط نوآور بهبود یابند. توسعه‌دهندگان اپلیکیشن در ساخت، بهره‌برداری و بهبود این توانمندی‌ها مشکل دارند. از این رو پرسش این پژوهش آن است که چه ظرفیتی در داخل و خارج از سازمان باید وجود داشته باشد که یک توسعه‌دهنده بتواند این توانمندی‌ها را کسب کند، بهبود بخشد و از آن‌ها برای دستیابی به موفقیت بهره-برداری نماید. برای یافتن پاسخ به مطالعه دوازده توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌ها (برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند تلفن همراه) پرداخته می‌شود که همگی سابقه بیش از سه سال فعالیت در صنعت را دارا هستند. در این مطالعه، از روش پژوهش مطالعه موردی چندگانه با شیوه تحلیل کدگذاری باز برای تحلیل داده‌های برآمده از مصاحبه با مدیران شرکت‌های مورد مطالعه استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ظرفیت تجاری‌سازی در دو بعد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارای مؤلفه‌های مختلفی است که در این مقاله شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند. ظرفیت تجاری‌سازی در بعد درون‌سازمانی اشاره به پتانسیلی دارد که توسعه‌دهنده می‌تواند در خود ایجاد نماید و ظرفیت تجاری‌سازی در بعد برون‌سازمانی اشاره به پتانسیل در سطح ملی و صنعت دارد که باید توسط دولت، جامعه و فعالان صنعت ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization capacity for small mobile application developer firms

نویسندگان [English]

  • Shahab Eshraqi 1
  • reza bandarian 2
1 University of Tehran
2 Commercialization and Business Development Department, Technology Management Division, Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

Commercialization requires capabilities such as production and marketing; capabilities that vary depending on market conditions and environmental changes and should be improved by the innovator. Small app developer firms have difficulty to create, exploit and improve these capabilities. Therefore, the question of this research is what capacity should be available inside and outside of the organization of an innovator that the innovator can create, improve, and exploit these capabilities.
To find the answer, this question is being explored in the study of twelve small firms in the field of mobile application development, all of which have a history of more than three years of industrial activity. In this study, a multiple case study using the open coding approach is used to analyze the data obtained from the interviews with the innovators. The results of the research show that commercialization capacity in two internal and external dimensions of the organization has various components; which identified and classified in this paper.
The internal commercialization capacity refers to the potential that the innovator can create, itself. The external commercialization capacity refers to the potential of the national and industrial levels that should be addressed by the government, society and industry activists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • capacity
  • innovation
  • small firms
  • software industry
آقاجانی، ح. حسینی، ا؛ و سروری اشلیکی، ز. (1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با تکنیک FAHP - شاهد تجربی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد مناطق شمالی ایران، تحقیق درعملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی), 12(3), 85-100.
بازرگان هرندی، ع. (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. فصلنامه دانش مدیریت، 21 (4).
بغدادی، م؛ و شاوردی، م. (1391). تجاری‌سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی. رشد فناوری، 9(13), 37-45.
بندریان، ر. (1392). ارتقای ظرفیت انتقال و توانمندی تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه سازمان‌های پژوهش و فناوری از طریق ایجاد مراکز توسعه کسب‌وکار فناورانه، رشد فناوری، 10 (37)، 34-43
پژوهش جهرمی، ا. (1396). مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی: رویکردی آمیخته (مورد مطالعه: دانشکده‌های فنی مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران). مدیریت صنعتی، 9(2), 265-286.
پژوهش جهرمی، ا؛ و پورکریمی، ج. (1394). عوامل فردی و نهادی مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی. توسعه تکنولوژی صنعتی، 26, 29-43.
روشندل اربطانی، ط. مقیمی، س. میناوند، م. ق؛ و خواجه ئیان، د. (1391). چارچوبی برای تجاری‌سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکت‌های کارآفرین رسانه‌ای ایران (مطالعه‌ای چند موردی) فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4(11), 71-88.
صابری تبریزی، غ. (1394), تجزیه‌وتحلیل پرفروش‌ترین برنامه‌های کافه بازار، آدرس وب: http://saberynotes.com/1394/09/27/analysis-of-cafe-bazar-best-sellers
عباسی اسفنجانی، ح؛ و فروزنده دهکردی، ل. ا. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی. سیاست علم و فناوری، 6(4)، 33-46.
نریمانی، ا؛ و واعظی، ر. (1396). شناسایی عوامل تسهیلگر تجاری‌سازی پژوهش‌های دانش مدیریت دولتی. مدیریت دولتی، 9(2), 235-262.
نریمانی، ا. واعظی، ر. الوانی، س. م. & قربانی زاده و. (1396). شناسایی الزامات تسهیلگر درون‌سازمانی در تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی. فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 28, 133-158.
Ahmad, T. (2019). Challenges to Renewable Energy Regulation, Commercialization and Investment in India. In 5th World Bioenergy Congress, April (pp. 15-16).
Arora, A., & Ceccagnoli, M. (2006). Profiting from licensing: The role of patent protection and commercialization capabilities. Management science, 52(2), 293-308.
Audretsch, D. B., Bönte, W., & Keilbach, M. (2008). Entrepreneurship capital and its impact on knowledge diffusion and economic performance. Journal of Business Venturing, 23(6), 687-698.
Bandarian, R. (2005). “Enablers of Commercialization in Research Organizations. Paper presented at the proceeding of International Management Conference.
Bercovitz, J., & Feldman, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 175-188.
Caerteling, J. S., Halman, J. I., & Doree, A. G. (2008). Technology commercialization in road infrastructure: how government affects the variation and appropriability of technology. Journal of Product Innovation Management, 25(2), 143-161.
Cassiman, B., & Ueda, M. (2006). Optimal project rejection and new firm start-ups. Management science, 52(2), 262-275.
Chadee, D., & Roxas, B. (2013). Institutional environment, innovation capacity and firm performance in Russia. Critical perspectives on international business, 9(1/2), 19-39.
Chen, C.-J., Chang, C.-C., & Hung, S.-W. (2011). Influences of technological attributes and environmental factors on technology commercialization. Journal of business ethics, 104(4), 525-535.
Chen, S.-H., & Lee, R. S. (2013). A new innovation model: Interdisciplinary creative value-adding toward commercialization. Paper presented at the Orange Technologies (ICOT), 2013 International Conference on.
Cho, J., & Lee, J. (2013). Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach. Expert Systems with Applications, 40(13), 5314-5330.
Cockburn, A., & Highsmith, J. (2001). Agile software development, the people factor. Computer, 34(11), 131-133.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (2000). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. In Strategic Learning in a Knowledge economy (pp. 39-67): Elsevier.
Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (1990). New product success factors: a comparison of ‘kills’ versus successes and failures. R&D Management, 20(1), 47-63.
Creswell, J. (2007). Case study research: Design and methods, Los Angeles, CA: Sage.
Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of second‐order competences. Strategic Management Journal, 29(5), 519-543.
Datta, A., Reed, R., & Jessup, L. (2013). Commercialization of innovations: an overarching framework and research agenda. American Journal of Business, 28(2), 147-191.
Davison, G., & Hyland, P. W. (2003). Palliative care: an environment that promotes continuous improvement, learning, and innovation. Technology, Health Care, and Management in the Hospital of the Future.
Ferrer, M., Hyland, P., & Bretherton, P. (2009). The role of relational capabilities in developing the capacity for supply chain innovation, Supply Chain and Services Management Symposium.
Flint, D. J., Woodruff, R. B., & Gardial, S. F. (2002). Exploring the phenomenon of customers’ desired value change in a business-to-business context. Journal of marketing, 66(4), 102-117.
Fu, X. (2008). Foreign direct investment, absorptive capacity and regional innovation capabilities: evidence from China. Oxford Development Studies, 36(1), 89-110.
Fulghieri, P., & Sevilir, M. (2011). Mergers, spinoffs, and employee incentives. The Review of Financial Studies, 24(7), 2207-2241.
Griffin, A., & Hauser, J. R. (1996). Integrating R&D and marketing: a review and analysis of the literature. Journal of Product Innovation Management: an International Publicationofthe Product Developement & Management Association, 13(3), 191-215.
Hall, J. L. (2007). Developing historical 50-state indices of innovation capacity and commercialization capacity. Economic Development Quarterly, 21(2), 107-123.
Hammersley, M. (1992). The Logic of Theory-Testing in Case Study Research. What’s wrong with ethnography. London: Routledge.
Hinton, J. W., & Howe, K. (2015). The New Innovator's Commercialization Dilemma.
Jalili, N., Mousakhani, M., & Behboudi, M. (2011). Nationalized model for commercialization, field study in Iran. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(4), 118-129.
Jordan, J. F. (2014). Innovation, commercialization, and start-ups in life sciences: CRC Press.
Kang, S.-W. (2012). An identification of unsuccessful, failure factors of technology innovation and development in SMEs: A case study of components and material industry. International Journal of Business and Management, 7(19), 16.
Karaveg, C., Thawesaengskulthai, N., & Chandrachai, A. (2016). R & D commercialization capability criteria: implications for project selection. Journal of Management Development, 35(3), 304-325.
Kim, S. K., Lee, B. G., Park, B. S., & Oh, K. S. (2011). The effect of R&D, technology commercialization capabilities and innovation performance. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 563-578.
Kim, Y. K., & Park, S. T. (2018). Effects of Absorptive Capacity on Technology Innovation and Commercialization Capacities and Management Performance. Journal of the Korea Convergence Society9(12), 217-225.
Kimura, O. (2010). Public R&D and commercialization of energy-efficient technology: A case study of Japanese projects. Energy Policy, 38(11), 7358-7369.
Li, X. (2011). Sources of external technology, absorptive capacity, and innovation capability in Chinese state-owned high-tech enterprises. World Development, 39(7), 1240-1248.
Lim, J.-S., Darley, W. K., & Marion, D. (2017). Market orientation, innovation commercialization capability and firm performance relationships: the moderating role of supply chain influence. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(7), 913-924.
Lin, B.-W., Chen, C.-J., & Wu, Y.-C. (2015). Benefiting from external knowledge: Commercialization capability as a moderator. Paper presented at the Management of Engineering and Technology (PICMET), 2015 Portland International Conference on.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75): Sage.
Mahoney, J. T. (1995). The management of resources and the resource of management. Journal of Business Research, 33(2), 91-101.
Martyniuk, A. O., Jain, R. K., & Stone, H. J. (2003). Critical success factors and barriers to technology transfer: case studies and implications. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 2(3), 306-327.
Mitchell, J.C. (1984). Typicality and the case study. Ethnographic research: A guide to general conduct.
O'brien, J. P. (2003). The capital structure implications of pursuing a strategy of innovation. Strategic Management Journal, 24(5), 415-431.
O’Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J. (2008). Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework. The Journal of Technology Transfer, 33(6), 653-666.
Oura, M. M., Zilber, S. N., & Lopes, E. L. (2016). Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. International Business Review, 25(4), 921-932.
Persaud, A. (2007). Accelerating technology commercialization in Canada: The role of medium-sized firms. Paper presented at the ASAC.
Prajogo, D. I., & Ahmed, P. K. (2006). Relationships between innovation stimulus, innovation capacity, and innovation performance. R&D Management, 36(5), 499-515.
Puranam, P., Singh, H., & Zollo, M. (2003). A bird in the hand or two in the bush?: Integration trade-offs in technology-grafting acquisitions. European management journal, 21(2), 179-184.
Santoro, G. (2015). Evaluating performance in the hotel industry: An empirical analysis of Piedmont. Journal of Investment and Management, 4(1-1), 17-22.
Schienstock, G. (2009). Organizational Capabilities: Some reflections on the concept. Research Unit for Technology, Science and Innovation Studies (TaSTI).
Seo, J.-H., Kim, J.-O., & Choi, W.-S. (2015). The Effects of Commercialization Capability in Small and Medium-sized Businesses on Business Performances: Focused on Moderating Effects of Open Innovation. Journal of Management and Strategy, 6(2), 70.
Smith, A., Courvisanos, J., Tuck, J., & McEachern, S. (2011). Building Innovation Capacity: The Role of Human Capital Formation in Enterprises-A Review of the Literature. Occasional Paper: ERIC.
Spithoven, A., Clarysse, B., & Knockaert, M. (2010). Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries. Technovation, 30(2), 130-141.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Procedures and techniques for developing grounded theory. In: Thousand Oaks, CA: Sage.
Swamidass, P. M., & Vulasa, V. (2009). Why university inventions rarely produce income? Bottlenecks in university technology transfer. The Journal of Technology Transfer, 34(4), 343-363.
Szycher, M. (2016). Commercialization Secrets for Scientists and Engineers: CRC Press.
Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research policy, 15(6), 285-305.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350.
Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). Managing innovation integrating technological, market and organizational change: John Wiley and Sons Ltd.
Volberda, H. W., Foss, N. J., & Lyles, M. A. (2010). Perspective—Absorbing the concept of absorptive capacity: How to realize its potential in the organization field. Organization Science, 21(4), 931-951.
Wade, M., & Hulland, J. (2004). The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research. MIS quarterly, 28(1), 107-142.
Wang, C.-h., Lu, I.-y., & Chen, C.-b. (2008). Evaluating firm technological innovation capability under uncertainty. Technovation, 28(6), 349-363.
Yam, R. C., Guan, J. C., Pun, K. F., & Tang, E. P. (2004). An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China. Research policy, 33(8), 1123-1140.
Zahra, S. A., & Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic Management Journal, 23(5), 377-398