اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهره میرعمادی

مدیریت روابط بین الملل استاد ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران

tamiremadiyahoo.com
0000-0001-8650-2172

h-index: 4  

سردبیر

منوچهر منطقی

مدیریت سیستمها و روشها استاد، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

manteghiguest.ut.ac.ir
0000-0003-1839-0994

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور جان وب

شیمی و بیوشیمی استاد دانشگاه سوینبرن استرالیا

jmwebbswin.edu.au

h-index: 34  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن بهرامی

مهندسی مکانیک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

mbahramiaut.ac.ir
0000-0002-1988-4200

h-index: 22  

دکتر حسین رحمان سرشت

مدیریت بازرگانی استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

hrahmanseresht2007gmail.com

دکتر سیدسپهر قاضی نوری

مهندسی صنایع استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ghazinoorymodares.ac.ir
0000-0002-6761-4694

h-index: 21  

دکتر حسین سالار آملی

شیمی تجزیه استاد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

salarirost.org
0000-0001-9724-7912

لعیا الفت

مدیریت تولید استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

layaolfatgmail.com
0000-0003-4550-8775

h-index: 14  

دکتر حجت‌اله حاجی‌حسینی

مدیریت تکنولوژی دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

hajihoseiniirost.org

سید حبیب اله طباطبائیان

مدیریت تولید و عملیات دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

tabatsi.ir

h-index: 5  

فاطمه ثقفی

مهندسی صنایع و سیستمها دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

fsaghafiut.ac.ir
0000-0003-4843-6885

h-index: 11  

سید سروش قاضی نوری

مدیریت صنعتی دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ghazinoorigmail.com
0000-0001-6356-0257

h-index: 7  

جانشین سردبیر

پریسا ریاحی

سیاستگذاری علم و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

parisa.riahigmail.com
0000-0001-7740-2831

h-index: 5  

مدیر اجرایی

سعید بهنام

اقتصاد کارشناس مطالعات فناوریهای نوین

mmsbehnamyahoo.com