فرایند پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقاله:

مقاله ­های ارسالی لازم است واجد شرایط زیر باشند:

1-  با حوزه فعالیت فصلنامه تناسب داشته باشند.

2- ویژگی های مقاله پژوهشی را دارا باشند.

3- دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتابشناختی معتبر باشند.

4- قبلاً در نشریه­ های داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.


سایر ضوابط فصلنامه:

1-  دریافت مقاله به صورت الکترونیکی می باشد.

2-  مقاله‌ های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا‎‎ت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آن­ها منوط به تائید هیات تحریریه است.

3-  حق ویرایش مقاله‌ های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.

4-  مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها بر عهده مؤلف یا مؤلفان است.

5-  مقاله‌ های دریافت شده به مؤلف یا مؤلفان بازگردانده نمی‌شوند.

6- فرآیند بررسی مقالات ارسالی از سوی نویسندگان به شرح نمودار زیر است :این نشریه با احترام به قوانین اخلاقی در فعالیت نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید. همچنین، فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالهها رایگان بوده و هزینههای مربوطه توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تامین می شود.