فرایند پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقاله:

مقاله ­های ارسالی لازم است واجد شرایط زیر باشند:

1-  با حوزه فعالیت فصلنامه تناسب داشته باشند.

2- ویژگی های مقاله پژوهشی را دارا باشند.

3- دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتابشناختی معتبر باشند.

4- قبلاً در نشریه­ های داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.

 

فرایند پذیرش مقالات:

فرآیند پذیرش مقاله در فصلنامه مدیریت توسعه فناوری شامل مراحل زیر است:

1- ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

2- بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی نشریه با توجه به معیارهای اصلی نشریه

3- در صورت پذیرش اولیه توسط سردبیر، انتخاب داوران توسط هیئت تحریریه و ارسال مقاله به داور

4- بررسی مقاله توسط داوران و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود مقاله

5- ارسال نظرهای داوران به مؤلف

6- اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

7- بررسی مجدد توسط داوران

8- در صورت لزوم ارسال مقاله اصلاح شده برای داور تطبیقی و انجام داوری نهایی

9- بررسی توسط هیأت تحریریه و تعیین وضعیت مقاله توسط سردبیر

10- قرارگرفتن مقاله‌‌های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله‌های آماده انتشار

11- انتشار مجله براساس برنامه زمان‌بندی

نمودار زیر تشریح‌کننده مراحل پذیرش مقالات در فصلنامه مدیریت توسعه فناوری است:

سایر ضوابط فصلنامه:

1-  دریافت مقاله به صورت الکترونیکی است.

2-  مقاله‌ های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا‎‎ت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آن­ها منوط به تائید هیات تحریریه است.

3-  حق ویرایش مقاله‌‌های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.

4-  مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها بر عهده مؤلف یا مؤلفان است.

5-  مقاله‌‌های دریافت شده به مؤلف یا مؤلفان بازگردانده نمی‌شوند.این نشریه با احترام به قوانین اخلاقی در فعالیت نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید. همچنین، فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالهها رایگان بوده و هزینههای مربوطه توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تامین می شود.