نویسنده = ���������������� ����������
شناسایی و اولویت گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 111-134

10.22104/jtdm.2013.35

ابوالفضل باقری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ راحله انتظاری