نویسنده = کنجکاو منفرد، امیررضا
شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 135-155

10.22104/jtdm.2013.36

سعید سعیدا اردکانی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ سید مسعود حکاکی؛ حسین رضایی دولت آبادی