نویسنده = ������������ ����������
نگاشت دانشی روش رگ‏ گشایی شریان‏ های کرونری با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 79-106

10.22104/jtdm.2015.138

سمیرا کرانی؛ محمد مهدی سپهری؛ توکتم خطیبی