نویسنده = �������� ��������
تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2019.2993.2011

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد