نویسنده = �������������� �������� ������
تحلیل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک با تأکید قابلیت‌‌های پویا

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401

10.22104/jtdm.2023.5477.2968

علی اعتمادی فرد؛ سید کمال طبائیان؛ عباس خمسه