نویسنده = ������������������ ��������
مطالعه ی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در جهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 127-150

10.22104/jtdm.2016.384

سعید زرندی؛ سجاد عساکره؛ محسن افشارپور