نویسنده = ������������ �������� ������
ارزیابی و انتخاب فناوری سبز خنک کن های کلینکر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 161-185

10.22104/jtdm.2018.2774.1936

علیرضا شهرکی؛ سیده وفا موسوی