نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیم گیری فازی ترکیبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 137-160

10.22104/jtdm.2015.140

محمود مدیری؛ مریم میرزائی خاکی؛ حامد کریمی شیرازی