نویسنده = �������� �������������������� ����������������������