مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت

2 دانشگاه علم و صنعت، عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت

3 عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله شاخص های ظرفیت جذب و دستیابی سریع به منظور طراحی مدلی از تاثیر ظرفیت جذب بر دستیابی سریع استخراج و مدل در فناوری منتخب سند چشم انداز برررسی گردید. انتخاب فناوری (فناوری نانو) توسط مدل میلک صورت پذیرفت. به منظور طراحی مدل ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع شاخص ها و اطلاعات استخراج سپس با رویکرد رویش نظریه، ابعاد توسط خبرگان شناسایی و دسته بندی شده اند و با تصحیحی که در چند مرحله صورت پذیرفت مدلی مفهومی اولیه ارائه گردید .پرسشنامه ای با 54 سوال در جامعه هدف توزیع، که 267 پرسشنامه از 600 پرسشنامه دریافت شد. مدل ابتدایی به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی با در نظر گرفتن ادبیات موضوع در فناوری انتخابی مورد سنجه قرار گرفت در تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 29 گویه ظرفیت جذب در 9 و 25 گویه دستیابی سریع در 8 عامل زیربنایی قرار گرفت. با استفاده از مدل اولیه و ادبیات موضوع یک عامل به ظرفیت جذب و 2 عامل به دستیابی سریع اضافه شد. مجددا تحلیل عاملی اکتشافی برای بار دوم استفاده که 10 گویه ظرفیت جذب در 5 عامل و 10 گویه دستیابی سریع در 4 عامل قرار گرفت. مدل معادلات ساختاری برای هر دو مرحله صورت پذیرفت. نتایج حاکی از تایید مدل ابتدایی ارائه شده و فرضیه اصلی پژوهش یعنی تاثیر مثبت و معنادار ظرفیت جذب بر دستیابی سریع می باشد. در نهایت ابعاد نگهداری و تعهد به نوآوری به ترتیب مهمترین ابعاد ظرفیت جذب و دستیابی سریع شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the effect of identifying, absorption and acquisition of technology on technology Leapfrogging

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 2
  • Alirerza moeini 1
  • mehdi mohammadi 3
چکیده [English]

In this research some of impressive indices of absorption capacity and technology Catch-up specified in order to design a model for effect of Absorptive Capacity on Technology Catch-up, the model was evaluated in the selected technology. Technology Selection was done by Malik model. Literature review, expert opinion considering and Grounded theory leads us to a classification for dimensions and finally with a gradual correction, a conceptual model is developed. A questionnaire with 54 questions was distributed in target society that 267 questionnaires from 600 questionnaires were received. The results with Exploratory Function Analysis (EFA) surveyed. In the first step, results showed that there are 9 fundamental factors which consist of 29 main elements for absorptive capacity and there are 8 fundamental factors which consist of 25 main elements for technology catch-up and 1 fundamental factor to absorptive capacity and 2 fundamental factor to technology catch-up added by using the model which designed with literature review. In the second step, 10 elements of absorptive capacity and technology catch-up in first step had been included in 5 and 4 factors. Structural equations model considered for both two steps. Outcomes confirm the first extracted model and the main hypothesis of this study that was significant and positive impact absorptive capacity on technology catch up. Finally maintenance and commitment to innovation were identified as significant dimensions that they can help to policymaking in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorptive Capacity
  • Catch-up
  • Structural Equation Model