ارائه ساختار کارکردهای نظام ملی هوشمندی فناوری؛ مورد به کارگیری، فناوری های پیشرفته پیل‌سوختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مهمترین نیاز تصمیم¬گیران فناوری، داشتن آگاهی کافی و به¬روز برای انجام تصمیم¬گیری¬های صحیح و به¬موقع در موضوعات فناورانه هدف می¬باشد. مقاله حاضر سعی در معرفی نظام هوشمندی فناوری به¬عنوان نظامی دارد که کارکرد اصلی آن، افزایش قدرت تصمیم¬گیری در حوزه فناوری و رویکرد غالب آن اکتساب، تجزیه، تحلیل و معنابخشی به داده¬ها و اطلاعات مرتبط می¬باشد. هدف این مقاله استخراج ساختار کارکردهای این نظام به¬منظور استقرار آن در سطح ملی برای فناوری پیشرفته پیل¬سوختی می¬باشد. بدین¬منظور در گام نخست ذینفع¬های پیل¬سوختی و نیازهای آنها از طریق مصاحبه¬های نیمه¬ساختاریافته شناسایی و سپس بر اساس نیازهای استخراج گردیده ساختار کارکردهای نظام از طریق مطالعه کتابخانه¬ای، مطالعه تطبیقی، مشارکت محقق در تحقیق و پنل متخصصین استخراج و از طریق مدل IDEF0 ترسیم گردید. براساس نتایج، ذینفع¬های نظام برپایه حوزه تصمیم¬گیری به پنچ گروه افراز می¬گردند. همچنین نظام جهت برآورده کردن کارکرد اصلی خود نیازمند شش زیرکارکرد اصلی تعیین نیاز و هدایت؛ جستجو و اکتساب؛ پردازش،سازمان¬دهی،ذخیره؛ تحلیل؛ مستندسازی و انتشار در طراز دوم می¬باشد. ارزیابی محقق حاکی برآن است که نقص یا عدم وجود این سی و چهار کارکرد و تعاملات مابین آنها، باعث ناپایداری نظام درسطح ملی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deriving the Functional Architecture of the National Intelligence System for Fuel Cell Technology

نویسندگان [English]

  • Abbasali Karshenas
  • Seyed Mohammad-Bagher Malaek
Sharif University of Technology
چکیده [English]

Appropriate and on-time information is one of the most important needs of policy and decision makers in various technological fields. This paper introduces technology intelligence system as a system which increases decision-making power in the field of technology and its main approach is acquisition, analysis, and transforming the relevant data into meaningful information. The main purpose of this paper is to derive functional structure of technology intelligence system in the field of “Fuel Cell Technology” at the national level. To achieve the objectives, this work is performed in four phases: identifying Fuel Cell Technology (FCT) stakeholders and their needs through semi-structured survey, deriving framework of intelligence needs of FCT and functions of Technology Intelligence System based on the framework, and finally proposing a proper functional architecture using IDEF0 model. We used secondary research, comparative study, and expert panel to do this research. Based on the results obtained, stakeholders of the fuel cell technology intelligence system are divided into five groups from the decision making point of view. Also, the main function of the system at the first level is divided into six functions: requirement analysis and guidance, search and acquisition, processing, organizing, storing, analyzing, documentation and disseminating at the second level. The results indicate that the lack of these functions may lead to the instability of the system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Intelligence System
  • fuel cell
  • Functional architecture
  • Intelligence needs