تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، گیلان، رشت، ایران

چکیده

توسعه محصول جدید فعالیتی راهبردی برای بسیاری از شرکت‌ها جهت کسب مزیت رقابتی است. این مهم مستلزم بررسی متغیرهای موثر بر عملکرد توسعه محصول جدید می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید پرداخته شده و در این ارتباط نقش تعدیل‌گری ظرفیت جذب دانش نیز بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های تولیدی فعال واقع در شهر صنعتی رشت می‌باشد و پرسشنامه‌ها توسط مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌ها تکمیل شده است. به منظور ارزیابی برازش مدل و آزمون فرضیه‌های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از روش میدانی و ابزار پرسشنامه با روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که قابلیت فناوری اطلاعات موجب افزایش عملکرد توسعه محصول جدید می‌شود. نقش تعدیل‌گری ظرفیت جذب دانش در رابطه بین قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و همچنین نقش تعدیل‌گری ظرفیت جذب دانش در رابطه بین قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد توسعه محصول جدید تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information Technology Capabilities and Supply Chain Integrity Capabilities on the New Product Development Performance: The Moderating Role of Knowledge Absorptive Capacity

نویسندگان [English]

  • mostafa Ebrahimpour 1
  • mahmoud moradi 1
  • rezvaneh mirfallah domochali 2
1 Faculty Member of Guilan University
2 managment, literture and Humanities, guilan, rasht, iran
چکیده [English]

New product development is a strategic activity for many companies to gain competitive advantage and managers need to improve the performance of their new product development. This important issue involves examining the variables that affect the performance of new product development. This paper examines the impact of information technology (IT) capabilities and supply chain integration capabilities on the performance of new product development, and in this regard, the moderating role of knowledge absorption capacity has been also studied. The research method is descriptive and of survey type. The statistical population of the research is the active manufacturing companies located in the industrial city of Rasht, and the questionnaires were completed by the managers and senior experts of these companies. To evaluate the model fit and test the research hypotheses, 120 companies were surveyed. A questionnaire was used to collect the data. In order to analyze the data, structural equation modeling with partial least squares approach and PLS software was used. The findings show that IT capability increases the performance of the new product development. The moderating role of knowledge absorptive capacity in the relationship between IT capability and supply chain integration capability as well as the moderating role of knowledge absorptive capacity in the relation between supply chain integration capability and the new product development performance were confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology Capability
  • Supply Chain Integrity Capability
  • New product development Performance
  • Knowledge Absorptive capacity
- ابراهیم پور ازبری، مصطفی، مرادی، محمود، مرزبان مقدم، نیلوفر (1394). ارائه الگویی برای ارتقای عملکرد شرکت‌های فناوری محور بر مبنای قابلیت یکپارچگی با تأمین‌کننده، دو فصلنامهتوسعهتکنولوژیصنعتی، شماره  26، 1394، 65-76
- ابراهیم پور ازبری، مصطفی، مرادی، محمود، میرفلاح دموچالی، رضوانه (1396). تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: با نقش میانجی گری با ظرفیت جذب دانش، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی.
- اللهی، صفورا، رستگار، عباس علی، شفیعی نیک‌آبادی، محسن (1393). بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال اول، شماره 4، 129-105.
- حسینی، محمود، شیخی، نرگس (1391). تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد شرکت: مطالعه صنعت مواد غذایی ایران، تهران: نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 10، 35-60.
- حاجی کریمی، عباسعلی، خورشیدی، غلامحسین، محمدیان، بهزاد (1395). تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلی رکود دانش، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 26، 31-13.
- خصم افکن نظام، محمدحسین، عطافر، علی، نصراصفهانی، علی، شاهین، آرش (1393). سرمایه فکری، قابلیت یادگیری سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید در صنعت خودرو، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره 25، 74-57.
- داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازیمعادلاتساختاریبانرم‌افزار Pls، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- رحمان سرشت حسین، افسر، امیر (1387).  اثرتسهیم اطلاعات بر استراتژی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین، مدیریتفناوریاطلاعات، شماره 1، 48-37.
- رضائی کلیدبری، حمیدرضا، گودرزوند چگینی، مهرداد، علوی فومنی، سیده فاطمه (1393). تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر بهبود عملکرد، صنایع تولیدات قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 10، 67-88.
- شفیعی نیک‌آبادی، محسن، جعفریان، احمد، جلیلی‌بوالحسنی، اعظم (1390). تأثیر یکپارچگی فرایندهای سازمانی و ناب‌سازی لجستیک بر عملکرد کسب‌وکار، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 3، 82 – 67.
-شفیعی نیک آبادی، محسن، ضامنی، خجسته (1394). نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره دوازدهم، شماره 5، 583-575.
- فتحی زاده، سجاد، دانش فر، کرم اله، پارسا ضیابری، لیلا، ملاجعفری، ابوالفضل (1390). فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرای IT، فصلنامهرسالتمدیریتدولتی، سال دوم، شماره 4، 86-74.
- کرامتی، عباس؛ حاله، حسن، بنان، بهداد، مجیر، نوید، درخشانی، علی، درخشانی (1389). رتبه‌بندی مکمل‌های IT در فرایندهای توسعه یک محصول جدید با استفاده از مدل‌های هوشمند،نشریهتخصصیمهندسیصنایع، دوره 44، شماره 1، 88-75.
- کیانفر، کامران، بارفروش، نسرین (1395). ارزیابی اثر زنجیره تأمین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی، پژوهشنامه‌یمدیریتاجرایی، سال هشتم، شماره 15، 92-75.
- عالم تبریز، اکبر، عباسی، مهرانگیز (1395). تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی، فصلنامهمطالعاتمدیریتفناوریاطلاعات، سال پنجم، شماره 17،27-1.
- مانیان، امیر، اصغری زاده، عزت ا...، دهقان بناد کی، محمد (1390). نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید پژوهشی پیرامون شرکت‌های SME صنعت نرم‌افزار استان یزد، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 8، 150-133.
- محمودزاده، ابراهیم، باقری، ابوالفضل، دهقان پیر، علی(1394). تأثیر ابعاد فناوری برتر بر عملکرد بازار محصولات جدید، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره 1، 62-31.
- مراد حاصل، نیلوفر، مزینی، امیرحسین، پاریاب، سید حسین (1387). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب‌وکار و تسهیل تجاری، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 14، 63-39.
- مرادحاصل، نیلوفر، مزینی، امیرحسین، پاریاب، سید حسین (1390). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب‌وکار و تسهیل تجاری، فصلنامهاقتصادوتجارتنوین، شماره 14، 63-39.
- محمدی، علی، مریم صحراکار، حمیدرضا یزدانی (1390). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت‌ها و عملکرد زنجیره تأمین(مطالعه موردی: شرکت‌های لبنیاتی استان فارس)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 8، 170-151.
- مرادی، محمود، صفردوست، عاطیه، عبداللهیان، فرزانه (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطای سازمانی و نوآوری سازمانی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، شماره 69، 149-121.
- واردی، شایسته، رستمی نوروزآبادی، مجتبی، رحمانی نوروزآباد، سامان، صمدی، سدزانن (1392). بررسی اثر IT بر قابلیت‌های زنجیره تأمین و عملکرد بنگاه: مطالعه موردی شرکت سایپا، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 8، شماره 24، 169-159.
- Auramo J, Kanremau, J. & Tanskanen. K.(2005). Benefits of IT in supply chain managementan explorative study of progressive companies. International journal of physical distribution and logistics management. 35: 82-100.
- Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation, MIS quarterly, 24 (1), 169-196.
- Chen, Yang, Wang, Yi, Nevo, Saggi, Benitez-Amado, Jose,Kou,Gang, (2015). IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity, Information & Management, 1-15.
-Chen, Y.S. Lin, M.J. and Chang, C.H. (2006). The Influence of Intellectual Capital on New Product Development Performance – The Manufacturing Companies of Taiwan as an Example, Total Quality
Management & Business Excellence, Vol. 17, No. 10, PP. 13- 23.
- Durmuşoğlu a, Serdar S. Barczak, Gloria, (2011). The use of information technology tools in new product development phases: Analysis of effects on new product innovativeness, quality, and market performance, Industrial Marketing Management 40, 321–330.
- Fliess, S. & Becker, U. (2006).Supplier integration—Controlling of co-development processes, Industrial Marketing Management, 35(1), 28-44.
- Flynn, B. B, Huo, B and Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach, Journal of Operations Management, 28, 58–71.
- Fosfuri, A. & Tribo, J. (2008). Exploring the antecedents of potential absorptive capacity and its impact on innovation performance, Omega, Volume 36, pp. 173-187.
- Frohlich, M. T and Westbrook, R. (2001). Arcs of integration: an international study of supply chain strategies, Journal of Operations Management, 19:2, 185–200.
- Jean, R. Sinkovics, R. Kim, D. (2008). Information technology and organizational performance within international business to business relationships: a review and an integrated conceptual framework", International Marketing Review, 25(5): 563-83.
- Liao, S.H. and Hu, T.C. (2007). Knowledge transfer and competitive advantage on environmental uncertainty: an empirical study of the Taiwan’s industry, Technovation, Vol. 27, PP. 402-411.
- Liu, H. Ke, W. Wei, K. K. & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility, Decision Support Systems, 54(3), 1452-1462.
-Minbaeva, D. Pedersen, T. Bjorkman, I. Fey, C. F. & Park, H. J. (2003). MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity, and HRM, Journal of International Business Studies, 34(6), 586-599.
-Minbaeva, D. B. Mäkelä, K. & Rabbiosi, L. (2010). Explaining Intra-Organizational Knowledge Transfer at the Individual Level, Knowledge Creation Diffusion Utilization, 1, 1-36.
- Peng, Jianping, Quan, Jing, Guoying, Zhang, Dubinsky, Alan J. (2016). Mediation effect of business process and supply chain managementcapabilities on the impact of IT on firm performance: Evidence fromChinese firms, International Journal of Information Management 36, 89–96.
- Petersen, Kenneth J, Handfield, Robert B. Ragatz, Gary L. ( 2005). Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design, Journal of Operations Management 23, 371–388.
- Real JC, Leal A, Roldan JL. (2006)  Information technology as a determinant of organizational learning and technological distinctive competencies, Industrial Marketing Management; 35:505-21.
- Roberts N. Galluch P. S. Dinger M. Grover V. (2012). Absorptive capacity and information systems research: Review, synthesis, and directions for future research, Information Systems, Vol. 6, No. 1, 25-40.
- Shafiei Nikabadi, Mohsen, Dehghan, Maedeh & Farmanian-Arani, Maraym, (2015). The Effect of Knowledge Management Strategies on Performance of New Product Development in Knowledge-Based Companies, Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(S7), 263-277
- Teece, D.J, Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic manage-ment, Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.
-Vanpouckea, Evelyne, Vereecke, Ann Vereecke, Wetzels, Martin, (2014). Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach, Journal of Operations Management, 32,  446–461.
-Vereecke, A. & Muylle, S. (2006). Performance improvement through supply chain col-laboration in Europe, Int. J. Oper. Prod. Manage. 26 (11), 1176–1198.
- Wasti, S.N. and Liker, J.K, 1999 Collaborating with suppliers in product development: a US and Japan comparative study, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 46 No. 4, 444-61.
- Wong,Yew C, and Boon-itt, S. (2008). The influence of institutional norms and environmental uncertainty on supply chain integration in the Thai automotive industry, Int. J. Production Economics, 115, 400– 410.
- Wu, Fang, Yeniyurt, Sengun, Kim, Daekwan, Cavusgil, SR Tamer, (2006). The impact of information technology on supply chain capabilities and firm performance: A resource-based view, Industrial Marketing Management 35, 493 – 504.
- Zhang, M.  Sarker, S, (2008). Unpacking the effect of IT capability on the performance of export-focused SMEs: a report from China, Inf. Syst. J. 18 (4), 357–380.