شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران

چکیده

فناوری رادیودارو، طی سالیان اخیر به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته و این مسئله علیرغم تحریم‌های جوامع بین‌الملل علیه فعالیت هسته‌ای ایران رخ داده است. این مقاله، به دنبال بررسی نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران با بهره‌گیری از رویکرد موتورهای نوآوری می‌باشد. از نظر مکانی، پژوهش حاضر میدانی و کتابخانه‌ای بوده و از نظر زمانی در رابطه با فاصله زمانی 1396-1359 انجام شده است. مبنای نظری پژوهش حاضر، موتورهای نوآوری سورس می‌باشد. این مسئله با استفاده از روش "پژوهش تلفیقی" و در دو بخش کمی و کیفی صورت می‌گیرد تا همه جوانب نظام بررسی و سنجیده شود. این امر در بخش کیفی با استفاده از روش "تحلیل تاریخی رویدادها" و در بخش کمی با استفاده از پیمایش و مدل معادلات ساختاری صورت پذیرفت. آنگاه طبق روش طرح اکتشافی، موتور محرک نوآوری نظام نوآوری فناورانه رادیودارو شناسایی شد. طبق نتایج بخش کمی دریافتیم که حلقه‌های "موتور ساختاردهی" تشکیل شده است اما با توجه به نتایج بخش کیفی می‌توان دریافت که مشخصات نظام در موتور ساختاردهی، به طور کامل در رابطه با فناوری رادیودارو دیده نمی‌شود. بنابراین، شکل‌گیری ناقص موتور ساختاردهی را پذیرفته و بر این اساس، توصیه‌های سیاستی برای شکل‌گیری کامل این موتور را ارائه خواهیم کرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Engine of Radiopharmaceutical Technology Innovation System in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeideh Lorestani 1
  • Mahmood Yahyazadeh far 2
  • Tahereh Miremadi 3
  • Mohsen Alizadeh Sani 2
1 Managment ِDepartment, faculty of Economics and Administrative sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Managment ِDepartment, faculty of Economics and Administrative sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 IROST, Tehran
چکیده [English]

Despite international sanctions against Iran's nuclear activities, radiopharmaceutical technology has made significant progress in recent years. This article intends to investigate the radiopharmaceutical technology innovation system in Iran using the approach of innovation engines. The present study is carried out using the mixed method in two quantitative and qualitative sections to evaluate all aspects of the system during the period of 1980-2017. The theoretical basis of this study is Source innovation engines. This was done in the qualitative section using the method of historical analysis of events and in the quantitative section using structural equation modeling technique. Then, according to the exploratory method, the innovation engine of the radiopharmaceutical technology innovation system was identified. According to the results of quantitative section, we found that the "structural engine" loops are formed, but according to the qualitative results, it can be resulted that the characteristics of the system in the structure engine are not fully consistent with the current situation. Therefore, the incomplete formation of the construction engine was accepted and accordingly, we presented policy recommendations for the complete formation of this engine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiopharmaceutical
  • Technological Innovation System
  • Innovation Engines Model
  • Exploratory Method
-         سازمان انرژی‌های نو ایران(سانا)، 1389، سند راهبرد ملی توسعه صنعت برق بادی ایران، تدوین متدولوژی تحلیل عملکرد بخش باد.
-         محمدی، مهدی، طباطبائیان، سید حبیب‌الله، الیاسی، مهدی و روشنی، سعید، 1392، تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری، سیاست علم و فناوری، 5(4)، صص 32-19.
-         متوسلی، محمود؛ میگون پوری، محمدرضا؛ میگون پوری، الهه،1392، شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل‌گیری سیستم نوآوری فناورانه در کشور: الگویی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده. فرآیندمدیریتوتوسعه، دوره بیست و ششم شماره 83.
- Annemarth E.M. Bleeker, 2013. Diffusion of Solar PV From a TIS Perspective & its Transnational Factors, A case study of Tanzania, Institute for Environmental Studies.
- Bergek, A., 2002. Shaping and exploiting technological opportunities: the case of renewable energy technology in Sweden, thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
- Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S. and Rickne, A. 2008. Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research Policy, 37: 407-429
- Bleeker, E.M., 2013.Diffusion of Solar PV from a TIS Perspective & it’s Transnational Factors, Institute for Environmental Studies, A case study of Tanzania.
 - Brannen, J., 2005. Mixing methods: The entry of qualitative and quantitative approaches into the research process. The International Journal of Social Research Methodology. Special Issue. 8(3) 173-185. 
- Bryman, A, 2006. Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualitative Research. 6(1) 97-113. 22
- Carlsson, B., Jacobsson, S., 2004. Dynamics of Innovation Systems. Policy-Making in a complex and nondeterministic world, International Workshop on Functions of InnovationSystems, the University of Utrecht,pp. ٢٣-٢٤.
- Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M. and Rickne, A., (2002). Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues. Research Policy ٣١(٢): ٢٣٣-٢٤٥.
- Chappin, E. J. L., 2008. Emission-trading as transition instrument for emission reductions? In Groenewegen, J. P. M., T. Fens, J.-F. Auger, and K. Paardenkooper-Suli, editors, 11th Annual International Conference on the Economics of Infrastructures, Delft, 2008. Delft University of Technology
- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K., 2007. Research methods in education. 6th ed. London; New York: Routledge; 2007.
- Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., Hanson, W. E., 2003. Advanced mixed methods research designs. In A.Tashakkori & C.Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research. 209–240. Thousand Oaks, CA: Sage
- Creswell, J.W., Plano Clark, V. L., 2011. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 2thedition CA: Sage publication.
- Hesse-Biber, S.N., Leavy, P., 2008.  Handbook of emergent methods., New York; London: Guilford; 2008.
- IAEA, 2005. Beneficial Uses and Production of Radioisotopes. NEA/IAEA Joint Publication. OECD 2005.
- IAEA, 2006. Advances in medical radiation imaging for cancer diagnosis and treatment. Nuclear Technology Review 2006, 110-127.
- Jacobsson, S., 2008. The emergence and troubled growth of a “biopower” innovation system in Sweden, Energy Policy 36 (4)1491–1508.
- Jacobsson, S., Johnson, A., 2000. The diffusion of renewable energy technology: an analytical framework and key issues for research, Energy Policy 28 625–640.
- Köhler,J., Braungardt, S., Hettesheimer, T., Lerch, C., Nabitz,L., Sartorius, C., Walz, R., 2016. The dynamic simulation of TIS functions in transitions pathways, Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis, No. 48
- Markard, J., and Truffer, B. 2008. Technological innovation systems and the multi-level perspective: towards an integrated framework. Research Policy 37:596-615.
- Negro, S. O., Alkemade, F., Hekkert, M.P., 2012. Why does renewable energy diffuse so slowly? A review of innovation system problems, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (6), 3836-3846
- Negro, S.O., 2007. Dynamics of Technological Innovation Systems, The case of biomass energy (Thesis).
- Negro, S.O., Suurs, R.A.A., Hekkert, M.P., 2008. The bumpy road of biomass gasification in the Netherlands: explaining the rise and fall of an emerging innovation system. Technological Forecasting and Social Change;75:57–77.
- Paez, D., Becic, T., Bhonsle, U., Jalilian, A.R., Nuñez-Miller. R., Osso, J.A. J.r., 2016. Current status of nuclear medicine practice in the Middle East. Sem. Nucl. Med. (2016) 46: 265 272.
- Poole, M.S., Van de Ven, A.H., Dooley, K., Holmes, M.E., 2000.Organizational change and innovation processes, theories and methods for research., Oxford: Oxford University Press.
- Semin Nucl Med 2016;46:265-272 
- Steele, F., 2005. Event history analysis, NCRM/004. National Centre for Research Methods.
- Suurs, R.A.A., Hekkert, M.P., 2009. Competition between first and second generation technologies: lessons from the formation of a biofuels innovation system in the Netherlands. Energy;34:669–79.
- Suurs, R.A.A., Hekkert, M.P., 2009. Cumulative causation in the formation of a technological innovation system: the case of biofuels in the Netherlands. Technological Forecasting & Social Change 2009;76:1003–20.
- Suurs, R.A.A.,2009. Motors of sustainable innovation. Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems, thesis, Utrecht University, Utrecht.
- Suurs, R.A.A., Hekkert, M.P., Kieboom, S., Smits, R.E.H.M., 2010. Understanding the formative stage of technological innovation system development: the case of natural gas as an automotive fuel. Energ Policy 38, 419–431.
- Tashakkori, A., Creswell, J., 2007. The New era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research. 2(1) 3-5.
- Teddlie, C., Tashakkori, A., 2009. Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences. Los Angeles: Sage Publications, Inc.
- Tigabu, A. D., Berkhout,F., van Beukering,P, 2013. Technology innovation systems and technology diffusion: Adoption of bio-digestion in an emerging innovation system in Rwanda, Technological Forecasting & Social Change. 90(2015)318-330
- Van Alphen, K., Hekkert, M.P. and Van Sark, W.G.J.H.M., 2008a. Renewable Energy Technologies in the Maldives – Realizing the potential. Renewable and Sustainable Energy Review 12(1): 162-180.
- Van Alphen, K., Van Ruijven, J., Kasa, S., Hekkert, M. and Turkenburg, W., 2008b. The performance of the Norwegian Carbon Dioxide, Capture and Storage Innovation System. Energy Policy (in press).
- Van de Ven, A.H., Polley, D.E., Garud, R., Venkataraman, S., 1999. The Innovation Journey, Oxford University Press.
- Wieczorek, A.J., Berkhout, F., and Raven, R., 2013a. Transnational linkages in sustainability experiments of India, Paper presented at International Sustainability Transition Conference in Zurich, Switzerland, June 19-21, 2013
- Wieczorek, A.J., Hekkert, M., 2012. Systematic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39:74-87.
- Wieczorek, A.J., Negro, S.O., Harmsen, R., Heimeriks, G.J., Luo, L. and Hekkert, M.P,. 2013b. A review of the European offshore wind innovation system. Renewable and Sustainable Energy Reviews 26:294-306.
- World Health Organization, 2008. Radiopharmaceuticals, Final text for addition to The International Pharmacopoeia. Forty-third WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. Document QAS/08.262/FINAL November 2008.