چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه مدیریت صنعتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت و اقتصاد

3 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

کارکردها، بازیگران و حکمرانی چندسطحی، سه عنصر اساسی نظام‌های نوآوری منطقه‌ای هستند. کارکردها، قابلیت‌های پویایی هستند که علاوه بر تحقق توسعه، نشر و بهره‌گیری از نوآوری، امکان دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم می‌سازند. با این وجود، نه تنها مبانی تحلیل کارکردی نوآوری منطفه‌ای به صورت محدودی توسعه یافته است، بلکه مباحث پرداخته شده بدون درنظر گرفتن شرایط بوم‌شناختی و متفاوت مناطق ارائه شده است. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر مفهوم‌شناسی کارکردها، مبتنی بر روش‌شناسی تحلیل محتوای کیفی، کارکردهای توسعه نوآوری منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه ارائه ‌گردد. در این پژوهش، جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارش‌های پژوهشی و مقالات حوزه سیاست نوآوری منطقه‌ای در فاصله سال‌های 2017- 1995 می‌باشد. در نهایت بر اساس منطق نمونه‌گیری مبتنی بر معیار، 93 منبع مورد تحلیل قرار گرفت. هشت کارکرد مستخرج عبارتنداز: «قابلیت حکمرانی نوآوری منطقه‌ای‌ و جهت‌دهی آن»، «قابلیت ایجاد زیست‌بوم نوآوری»، «قابلیت تشخیص، مسئله‌یابی و پیش‌بینی فناورانه شرکت‌ها و صنایع»، «قابلیت‌ توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری (متناسب با رویکرد DUI)»، «قابلیت توانمندسازی، حمایت و بسیج منابع (انسانی، مالی و ...)»، «قابلیت شبکه-سازی،‌ یادگیری تعاملی، جریان، سرریز و انباشت دانش»، «قابلیت ایجاد بازار» و در نهایت «قابلیت کشف و انتشار فرصت‌های کارآفرینی».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Functional Analysis Framework of Regional Innovation System in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Younes Mohammadi 1
 • abbas moghbel 2
 • Naser Bagheri Moghaddam 3
1 PhD student in Systems Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Technology Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 National Research Institute for Science Policy, Assistant professor
چکیده [English]

Functions, actors, and multi-level governance are three essential elements of regional innovation systems. Functions are dynamic capabilities that cause sustainable competitive advantage and economic growth of regions in addition to realizing development, dissemination and exploitation of innovation. However, not only the theoretical foundations of functional analysis of regional innovation have been developed to a limited extent, but discussions have been provided without considering the different ecological conditions of the regions. In this study, in addition to explaining the concept of function, based on qualitative content analysis methodology, the functions of regional innovation system in developing countries are presented. The study pupulation included all books, research reports and articles from 1995 to 2017. Finally, based on criterion-based sampling, 93 sources were analyzed. Eight functions resulted are: "regional innovation governance and guide the direction of search capability", "capability to build innovation ecosystem", "capability to technology scanning and predicting technologies of companies and industries", "capability to industrialization based on technology (Fits DUI approach)", "empowerment, support and resources mobility capability (human, financial, etc.)", "networking, interactive learning, overflowing and knowledge accumulation" , "capability to stimulate/create markets" and, finally, the "capability to discover and disseminate entrepreneurial opportunities."

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional analysis of innovation system
 • regional innovation functions
 • dynamic capabilities
 • innovation in developing countries
 • systemic approach to innovation
 1. الهی، شعبان؛ نقی زاده، رضا؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ منطقی، منوچهر (1391). شناسایى جریان‌های غالب در حوزه توسعه نوآورى در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادى کلمات. فصلنامه بهبود مدیریت، سال ششم، شماره 3، پیاپى 17، 158- 136.
 2. باقری مقدم، ن؛ موسوی درچه، م؛ نصیری، م؛ معلمی، ع (1393). موتورهای محرک نوآوری، تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 3. خداداد حسینی، س؛ ریاحی، پ؛ نوری، م. (1391). پیشبرد نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه: بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4 (3)، 116-101.
 4. ریاحی، پریسا و فرجادی، غلامعلی (1387). خط‌مشی‌های توسعه پارک‌های علم و فناوری در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد انتظار، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1 (3)، ص 41-25.
 5. محمدی، مهدی؛ طباطباییان، سید حبیب‌الله؛ الیاسی، مهدی؛ روشنی، سعید (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانو فناوری، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 4
 6. محمدی، یونس؛ مقبل باعرض، عباس؛ باقری مقدم، ناصر؛ افسر، امیر. (1397). طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوری سازگار با مناطق برای کشورهای درحال‌توسعه: مطالعه موردی کشور ایران. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، دوره 12، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 89-107
 7. نقی زاده، رضا؛ الهی، شعبان؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ منطقی، منوچهر (1393). فراترکیب مدل‌های نوآوری منطقه‌ای. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 4، 56- 25.
 8. نوری، علی؛ محمدی، یونس (1395). راهنمای عملی پژوهش در علوم انسانی، تهران، انتشارات ویرایش.
  1. Acs, Z., Anselin, L., & Varga, A. 2002. Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge. Research Policy, 31, 1069–1085 = R1
  2. Ajmone Marsan, G., & Maguire, K. 2011. Categorisation of OECD regions using innovation-related variables. OECD Regional Development Working Papers = R2
  3. Alasoini, T., & Kitagawa, R. 2009. Strategies to Promote Workplace Innovation: A Comparative Analysis of Nine National and Regional Approaches. Economic and Industrial Democracy, 30 (4), 614-642 = R3
  4. Ali, M, & Muhammad, A & Park, K,. 2011. A Spiral Process Model of Technological Innovation Capabilities in a Developing Country: The Case of Samsung. = R4
  5. Ali, M, & Park, K & Chevalier, R. 2009. A Study on the Process Model of Knowledge Absorptive Capacity for Technological Innovation Capabilties: The Case of Samsung Electronics =R5
  6. Altenburg, T. 2011. Industrial policy in developing countries. Discussion paper at Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn. =R6
  7. Andersson, B.A., Jacobsson, S., 2000. Monitoring and assessing technology choice: the case of solar cells. Energy Policy 28, 1037-1049.
  8. Andersson, M., & Johansson, B. 2008. Innovation Ideas and Regional Characteristics: Product Innovations and Export Entrepreneurship by Rirms in Swedish Regions. Growth and Change, 39 (2), 193–224 = R7
  9. Anna Bergek, S. Jacobsson, B. Carlsson, S. Lindmark and A. Rickne, 2008. Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis, Research Policy, (37), 3, 407-429. = R8
  10. Anselin, L., Varga, A., & Acs, Z. 1997. Local geographic spillovers between university research and high technology innovations. Journal of Urban Economics, 42, 422–448 = R9
  11. Archibugi, D., & Iammarino, S. 1999. The policy implications of the globalisation of innovation. Research Policy, 28, 317–336 = R10
  12. Asheim B., Isaksen A., Nauwelaers C. and Tötdling R. 2003. Regional innovation policy for small-medium enterprises, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Lyme, US. = R11
  13. Asheim, B. 2007. Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems. The European Journal of Social Science, 20, 223-241 = R12
  14. Asheim, B. T., & Boschma, R., & Cooke, P. 2011. Constructing regional advantage: Platform policies based on related variety and differentiated knowledge bases. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG), Utrecht University, Department of Human Geography and Spatial Planning, Group Economic Geography, revised Nov 2007. = R13
  15. Asheim, B. T., & Gertler, M. S. 2004. The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems. In A. H. Raghihi, D. C. Mowery & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press= R14
  16. Asheim, B., & Coenen, L. 2006. Contextualising Regional Innovation Systems in a Globalising Learning Economy: On Knowledge Bases and Institutional Rrameworks. Journal of Technology Transfer, 31, 163–173 = R15
  17. Asheim, B., & Coenen, L. 2005. Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters. Research Policy, 34, 1173–1190 = R16
  18. Autio, E. 1998. Evaluation of RTD in regional systems of innovation. European Planning Studies, 6, 131–140 = R17
  19. Belussi, R., Sammarra, A., & Rita Sedita, S. 2010. Learning at the boundaries in an “Open Regional Innovation System”: A focus on firms’innovation strategies in the Emilia Romagna life science industry. Research Policy, 39, 710–721 = R18
  20. Bergek, A., Berggren, C., Tell, R., 2004. Do innovation strategies matter? A comparison of two electro-technical corporations 1988-1998. Paper presented at the Schumpeter conference, Milano.
  21. Bergek, A., Jacobsson, S., 2003. The Emergence of a Growth Industry: A Comparative Analysis of the German, Dutch and Swedish Wind Turbine Industries, in: Metcalfe, S., Cantner, U. (Eds), Change, Transformation and Development. Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 197-227.
  22. Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Linmark, S. and Rickne, A., 2008, “Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis”, Research Policy, 37, pp. 407-429.
  23. Buesa, M., Heijs, J., & Baumert, T. 2010. The determinants of regional innovation in Europe: A combined factorial and regression knowledge production functions approach. Research Policy, 39, 722–735 = R19
  24. Buesa, M., Heijs, J., Pellitero, M., & Baumert, T. 2006. Regional systems of innovation and the knowledge production Runction: the Spanish case. Technovation, 26, 463–472 = R20
  25. Camagni, R. 1991. Innovation Networks: Spatial Perspectives. London/New York: GREMI/Belhaven Press = R21
  26. Cantner, U., Pyka, A., 2001. Classifying technology policy from an evolutionary perspective. Res. Pol. 30, 759-777
  27. Carlsson, B. and Stankiewicz, R. 1995: “On the nature, function and composition of technological systems”. In: Carlsson, B. (ed.): Technological Systems and Economic Performance: The Case of factory Automation. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, pp. 21-56.
  28. Carlsson, B. 2007. in Innovation systems: a survey of the literature from a Schumpeterian perspective; Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics. Cheltenham: Edward Elgar = R22
  29. Chaminade, C., Lundvall, B. Å., Vang-Lauridsen, J., & Joseph, K. 2009. Innovation policies for development: towards a systemic experimentation based approach. In B. Å. Lundvall, K. Joseph, C. Chaminade & J. Vang-Lauridsen (Eds.), Handbook oR Innovation Systems and Developing Countries (pp. 360-379): Edward Elgar.
  30. Charmaz, K. 2006. Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage Publication: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
  31. Chen, K., & Guan, J. 2010. Mapping the functionality of China's regional innovation systems: A structural approach. China Economic Review = R23
  32. Chiang, J.T., 1998. High-technology targeting: its modes' strategies and paradigms. Technology in Society 20, 1-23.
  33. Christopherson, S., & Clark, J. 2007. Power in Firm Networks: What it Means for Regional Innovation Systems. Regional Studies, 41 (9), 1223–1236 = R24
  34. Chung, S. 2002. Building a national innovation system through regional innovation systems. Technovation, 22, 485–491 = R25
  35. Clark, J., Huang, H., & Walsh, J. 2009. A typology of 'innovation districts': what it means for regional resilience. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3, 121–137 = R26
  36. Cooke, P. 2001. From Technopoles to Regional Innovation Systems: The Evolution of Localised Technology Development Policy. Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences régionales, 21-40 = R28
  37. Cooke, P. 2002. Knowledge Economies Clusters Learning and Cooperative Advantage. London: Routledge = R30
  38. Cooke, P. N., Heidenreich, M., & Braczyk, H.-J. 1998. Regional innovation systems: the role of governance in a globalized world: Routledge. = R29
  39. Cooke, P. 2001. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial Corporate and Change, 10(4), 945-974 = R27
  40. Cooke, P. 2002 Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters. Journal of Technology Transfer, 27, 133–145 = R31
  41. Cooke, P., Asheim, B. T., Boschma, R., Martin, R., Schwartz, D., & Todtling, F. 2011. Handbook of Regional Innovation and Growth (pp. 1-26). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. = R32
  42. Cooke, P., Boekholt, P., & Todtling, F. 2000. The Governance of Innovation in Europe. London: Pinter = R33
  43. Cooke, P., Gomez Uranga, M., & Etxebarria, G. 1997. Regional innovation systems: institutional and organizational dimensions. Research Policy, 26, 4-5 = R34
  44. Corbin, J. & Strauss, A. 2008. Grounded theory research: Procedure and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13, 3-21.
  45. Crescenzi, R., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. 2007. The territorial dynamics of innovation: a Europe–United States comparative analysis. Journal of Economic Geography, 7, 673–709 = R35
  46. Creswell, J. W. 2003. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods (2ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
  47. De Looze, M., & & Lemarie, J. 1997. Corpus relevance through co-word analysis: An application to plant proteins. Scientometrics, 39 (3), 267–280.
  48. Komninaki, D. 2015. Regional innovation systems in peripheral regions: insights from western Greece, Regional Studies, Regional Science, 2:1, 332-340, =R36
  49. Doloreux, D. 2002. What we should know about regional systems of innovation. Technology in Society, 24, 243–263 = R37
  50. Doloreux, D., & and Parto, S. 2005. Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in Society, 27, 133–153 = R38
  51. Edquist, C. (1997). Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. London: Pinter.
  52. Edquist, C. and Johnson, B. (1997): “Institutions and Organizations in Systems of Innovation”. In: Edquist, C. (ed): Systems of Innovation: Technologies, Institutions andOrganizations. Pinter Publishers. London, pp. 41-63.
  53. Edquist, C. Innovation policy - A systemic approach. In D. Archibugi & B. Å. Lundvall (Eds.), The Globalizing Learning Economy: Oxford University Press (2001).= R39
  54. Edquist, C. Systems of innovation: perspectives and challenges. In J. Fagerberg, The Oxford Handbook of Innovation (pp. 181–208). Oxford University Press: London (2005) = R40
  55. Edquist, C., & Chaminade, C. Industrial policy from a systems-of-innovation perspective. EIB PAPERS, 11(1), 108-132.. (2006) = R41
  56. Edquist, C., 2004, “Systems of innovation:perspectives and challenges”, In: J. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
  57. Edquist, C., & Hommen, L. (Eds.). Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. (2008) = R42
  58. Edquist, C., & Zabala, J. M. Outputs of innovation systems: a European perspective. Lund, Sweden: Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE). (2009) = R43
  59. Eliasson, G. (1997): “Competence Blocs and Industrial Policy in the Knowledge BasedEconomy”. TRITA-IEO R 1997-04. Department of Industrial Economics and Management. Stockholm.
  60. Enright, M. Regional clusters: what we know and what we should know. Paper presented at the Kiel Institute International Workshop (2001) = R44
  61. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29, 109–123 (2000) = R45
  62. European Commission, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specializations (RIS3), Brussels. (2012) =R46
  63. Evangelista, R., Iammarino, S., Mastrostefano, V., & Silvani, A. Measuring the regional dimension of innovation. Lessons from the Italian Innovation Survey., 21, 733–745 (2001) = R47
  64. Foray, D., Goddard, J. Beldarrain, X., Landabaso, M. Guide to Research and InnovationStrategies for Smart Specialisations (RIS 3). (2012)= R48
  65. Fratesi, U. Regional innovation and competitiveness in a dynamic representation. J Evol Econ (2009) = R49
  66. Freeman, C. Continental, national and sub‐national innovation systems‐complementarity and economic growth. Research Policy, 31, 191‐211 (2002) = R50
  67. Galli, R., Teubal, M., 1997. Paradigmatic Shifts in National Innovation Systems, in: Edquist, C. (Ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter Publishers, London, pp. 342-370.
  68. Gerstlberger, W. Regional innovation systems and sustainability—selected examples of international discussion. Technovation, 24,,749–758 (2004) = R51
  69. Groot, H., Nijkamp, P., & Acs, Z. Knowledge spill-overs, innovation and regional development. Reg. Sci, 80, 249–253 (2007) = R52
  70. Harmaakorpi V. (2006). Regional development platform method (RDPM) as a tool for regional innovation policy, European Planning Studies 14, 1085–1114.= R53
  71. Harmaakorpi V. and Pekkarinen S. The concept of regional development platform and Regional Development Platform Method (RDPM) as a tool for regional innovation policy. Paper presented at the 43rd Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Jyva¨skyla¨, Finland, 27–31 (2003).= R54
  72. Harmaakorpi V. Building a Competitive Regional Innovation Environment – The Regional Development Platform Method as a Tool for Regional Innovation Policy. Helsinki University of Technology, Espoo. (2004) = R55
  73. Hirsch-Kreinsen, H., & Bender, G. Policy and Innovation in Low-Tech Knowledge Formation, Employment &Growth Contributions of the ‘Old Economy’ Industries in Europe - PILOT EU Research on Social Sciences and Humanities. Dortmund, (2006).
  74. Hirsch-Kreinsen, H., Jacobson, D., Laestadius, S., & Smith, K. Low and Medium Technology Industries in the Knowledge Economy: The Analytical Issues. In H. Hirsch-Kreinsen, D. Jacobson & S. Laestadius (Eds.), Low-tech Innovation in the Knowledge Economy (pp. 11-30). Frankfurt: Peter Lang, (2005).
  75. Howells, J.,. Regional systems of innovation? In: Archibugi, D., Howells, J., Michie, J. (Eds.), Innovation Policy in a Global Economy. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 67–93 (1999).= R56
  76. Hughes, T. P. (1983): Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880- 1930. The Johns Hopkins University Press. Baltimore.
  77. Hughes, T. P. (1990): “The Evolution of Large Technological Systems”. In: Bijker, W. E. (ed.); Hughes, T. P. (ed.) & Pinch, T. J. (ed.): The Social construction ofTechnological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.
  78. Isaksen, A. Building regional innovation systems: is endogenous industrial development possible in the global economy? Canadian Journal of Regional Science, 1, 101–120 (2001).= R57
  79. Isaksen, A. Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of Expertise. Regional Studies, 43 (9), 1155–1166 (2009) = R58
  80. Johnson, A. Functions in Innovation System Approaches, Department of Industrial Dynamics. Chalmers University of Technology (1998).
  81. Kallio, A., Harmaakorpi, V., & Pihkala, T. Absorptive Capacity and Social Capital in Regional Innovation Systems: The Case of the Lahti Region in Finland. Urban Stud, 47, 303 (2009) = R59
  82. Keeble, D., & Wilkinson, F. High-Technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe. Aldershot: (2000) = R60
  83. Kim, L (2000). The Dynamics of Technological Learning in Industrialisation. United Nations University, Institute for New technologies, Maastricht, Netherland. = R61
  84. Kirat, T., & Lung, Y. Territories as Loci of Collective Learning Processes. European Urban and Regional Studies (1999) = R62
  85. Klein Woolthuis, R., Lankhuizen, M., Gilsing, V., 2005. A system failure framework for innovation policy design. Technovation 25, 609-619.
  86. Koschatzky, K. Schnabl, E. Zenker, A. Stahlecker, T. Kroll, H. The Role of Associations in Regional Innovation Systems. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI Competence Center "Policy and Regions, Germany. (2014) = R63
  87. Koschatzky, K., and Kroll, H. “Multi-level Governance in Regional Innovation Systems.” Ekonomiaz 70: 44–59. (2009) = R64
  88. Landabaso and Mouton, B. (2005). Towards a different regional innovation policy: eight years of European experience through the European Regional Development Fund innovative actions.= R65
  89. Laranja, M., Uyarra, E. and Flanagan, K. “Policies for Science, Technology and Innovation: Translating Rationales into Regional Policies in a Multi-level Setting.” Research Policy 37: 823–835. (2008)= R66
  90. Lee, K,. Lim, C. Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. Research Policy 30 Ž2001. 459–483 (2000)= R67
  91. Lengyel, B., & Leydesdorff, L. Regional innovation systems in Hungary: The failing synergy at the national level. Regional Studies, 1–17 (2009) = R68
  92. Leydesdorff, L., & Meyer, M. Triple helix Indicators of Knowledge-Based Innovation Systems. Research Policy, 35, 1441–1449 (2006) = R69
  93. Li, X. China's regional innovation capacity in transition: An empirical approach. Research Policy, 38, 338-357 (2009) = R70
  94. Liu, X., White, S. Comparing innovation systems: a framework and application to China’s transitional context., Research Policy 30, 1091–1114. (2001).
  95. Lundgren, A. (1993): “Technological innovation and the emergence and evolution of industrial networks: the case of digital image technology in Sweden”. Advances inInternational Marketing, vol. 5, pp. 145-170.
  96. Lundvall, B. Å. (2005). National innovation systems - Analytical concept and development tool. Paper presented at the DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on Dynamics of Industry and Innovation: Organizations, Networks and Systems, Copenhagen, Denmark.
  97. Lundvall, B. Å., Vang, J., Joseph, K., & Chaminade, C. Innovation System Research and Developing Countries. In B. Å. Lundvall, K. Joseph, C. Chaminade & J. Vang (Eds.), Handbook of Innovation Systems and Developing Countries: Building Domestic Capabilities in a Global Setting (pp. 1-32). Cheltenham, UK.: Edward Elgar. (2009)= R71
  98. Lundvall, B. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive learning. London: Pinter (1992) = R72
  99. Lundvall, B.-Å. “Introduction”. In: Lundvall, B.-Å. (ed.): National Systems ofInnovation toward a Theory of Innovationand Interactive Learning. Pinter Publishers. London, pp. 1-19 (1992).
  100. MacKinnon, D., & Chapman, K. Learning, innovation and regional development: a critical appraisal of recent debates. Prog Hum Geogr, 26, 293 (2002) = R73
  101. Maskell, P., & Malmberg, A. Localized learning and industrial competitiveness. Cambridge J Econ, 23, 167–85 (1999) = R74
  102. Mayring, P.)2000(. Qualitative content analysis. ForumQualitative social Research Online Journal, 1)2(.
  103. Mertens, D.M. (2005). Research and evaluation in education and psychology. Sage Publications: Thousand Oask, London, New Delhi.
  104. Moulaert, F., & Sekia, F. Territorial Innovation Models: A Critical Survey. Regional Studies, 37 (3), 289–302 (2003) = R75
  105. Naghizadeh, R., Elahi, Sh., Manteghi, M., Ghazinoory, S., Ranga, M. (2014). Through the magnifying glass: an analysis of regional innovation models based on co-word and meta-synthesis methods. Qual Quant (2015) 49:2481–2505.
  106. Nelson, R. R. (1992): “National Innovation Systems: A Retrospective on a Study”. Industrial and Corporate Change, no. 2, pp.347-374.
  107. Newman, W. L. (1997). Social research methods: qualitative and quantitativeapproaches. USA, (1997).
  108. Nuur, C., Gustavsson, L., & Laestadius, S. Promoting Regional Innovation Systems in a Global Context. Industry and Innovation, 16 (1), 123–139 (2009) = R76
  109. OECD 2011. “Regions and Innovation Policy.” Paris:Organization for Economic Cooperation andDevelopment. (2011)= R79
  110. OECD. Reviews of Regional Innovation: North of England, United Kingdom 2008, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/9789264048942-en. (2008)= R77
  111. Oughton, C., Landabaso, M., & Morgan, K. The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and Industrial Policy. Journal of Technology Transfer, 27, 97–110 (2002) = R80
  112. Porter, M. (1990): The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review.
  113. Rampersad, G., Quester, P., & Troshani, I. Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT and nanotechnology networks. Industrial Marketing Management, 39, 793–805 (2010) = R81
  114. Regional Studies Associations. Great regional awakening new directions, annual conference 2017 4th – 7th June 2017 Trinity College Dublin, Ireland (2017)= R82
  115. Rip, A. “Regional Innovation Systems and the Advent of Strategic Science.” Journal of TechnologyTransfer 27: 123–131. (2002) = R84
  116. Rycroft, R. Technology-based globalization indicators: the centrality of innovation network data. Technology in Society, 25, 299–317 (2003)= R85
  117. Saxenian, A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press (1994) = R86
  118. Smith, K. Innovation as a systemic phenomenon: Rethinking the role of policy. Enterprise and Innovation Management Studies, 1(1), 73-102.. (2000)
  119. Storper, M. & Scott, A.,. The Geographical Foundations and Social Regulation of Flexible Production Complexes. In: The Power of Geography. London: Allen & Unwin (1988).= R87
  120. Strauss, A., & Corbin, J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications (1990)
  121. Tödtling, F., & Trippl, M. One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34, 1203–1219 (2005) = R88
  122. Trippl, M. Developing Cross-Border Regional Innovation Systems: Key Factors And Challenges. (2008) = R89
  123. UNIDO, 2002a. Technology Foresight Manual, Vienna.
  124. Uyarra, E. What is evolutionary about ‘regional systems of innovation’? Implications for regional policy. J Evol Econ, 20, 115–137 (2008) = R90
  125. Zabala-Iturriagagoitia, J. M. Benchmaking Regional Innovation Systems: The relevance of efficiency to their performance. PhD dissertation, Valencia. (2008). = R91
  126. Zabala-Iturriagagoitia, J., Voigt, P., Gutierrez-Gracia, A., & Jimenez-Saez, F. Regional Innovation Systems: How to Assess Performance. Regional Studies, 41 (5), 661–672 (2007) = R92
  127. Zeleny, M. High Management Technology, Human Systems Management. 8,109-120. (1986).
  128. Zygiaris, S. Regional Innovation System Failures and Highlights. Romanian jurnal of regional science (2009)= R93