بررسی الزامات ورود موفق به بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا (موردمطالعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

چکیده

شواهد نشان می‌دهند که روند تجاری‌سازی و ورود به بازار در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، چندان امیدوارکننده نیست. همچنین پیچیدگی و اهمیت این موضوع در مورد فناوری‌های پیشرفته با ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون سرعت فزاینده‌ تولید دانش، کوتاه بودن چرخه‌ عمر فناوری و اندک بودن فاصله زمان پژوهش تا عرضه محصول به بازار، دوچندان می‌باشد. هدف انجام این پژوهش تعیین الزامات ورود شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا به بازار می‌باشد. این پژوهش با اتخاذ رویکردی کاربردی و توصیفی-پیمایشی، برای جمع‌آوری اطلاعات به توزیع پرسشنامه در میان 86 شرکت دانش‌بنیان موفق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مستقر در پارک علم و فناوری تهران، پارک علم و فناوری مدرس و مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی) پرداخته است. همچنین برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه‌های پژوهشی از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، الزامات ورود موفق شرکت‌های مزبور به بازار به ترتیب ابعاد سازمانی، عوامل محیطی و فردی می‌باشند. همچنین رتبه‌بندی مؤلفه‌ها بیانگر اهمیت بیشتر مؤلفه‌های توانمندی‌های استراتژیک، توانمندی بازاریابی و فروش و منابع انسانی در بُعد سازمانی؛ مؤلفه‌های نهادهای حمایتی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی اقتصادی و فناوری در بُعد عوامل محیطی و مؤلفه‌های فردی ذهنی مدیر، فردی شخصیتی مدیر و بین فردی مدیر در بُعد فردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Requirements of Successful Market Entry for Startup Knowledge-based Companies (Case Study: ICT Companies in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Shayan Rouhani Rad 1
  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 2
1 MSc in Financial Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 PhD Student in Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Evidence shows that the commercialization and market entry by start-up companies are not very promising. The complexity and importance of this issue notably increases in the case of advanced technologies that have unique features such as high speed of knowledge production, short life cycle of technology and short distance from research time to product launch. This study is aimed to determine startup knowledge-based companys' requirements to enter the market. This study adopts a practical and descriptive-survey approach and uses the information collected through distribution of questionnaires among 86 successful ICT companies (located in Tehran Science and Technology Park, Modares Science and Technology Park and Shahid Beheshti University Technology Incubator). Further, in order to investigate the dimensions of the studied variables and construct validity, the confirmatory factor analysis and to test the research hypotheses the Structural Equation Modelling was used.  According to the research results, the requirements for successful entry of these companies into the market are organizational dimensions, environmental and individual factors, respectively. Also, component rankings show that in organizational dimension, components of strategic capabilities, marketing and sales capability and human resources are of high importance; in environmental dimention, supportive components, social, economic, political and technological factors are more significant; and in individual dimension, the manager's individual mentality, individual personality and interpersonal character are among the most important components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Entry
  • Startup knowledge-based companies
  • Technology
  • ICT
منابع
-         آذر، عادل، صادقی، آرش، و کردنائیج، اسدالله. (1391). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزه فناوری‌های برتر- رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی. توسعه کارآفرینی، 5(2)، 184-165.
-         احمدی­جشوقانی، عبدالله، و اسماعیلیان، غلامرضا. (1394). ارزیابی اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان با استفاده از مدل ANP. مدیریت فردا، 13(2)، 120-113.
-         اسدی­فرد، رضا، خوشنویس، یاسر، و خالدی، آرمان. (1397). بزرگ مریخی کوچک ونوسی. تهران: نشر رسا.
-         افتخاری، حسین، ثقفی، فاطمه، و اصلانی، علیرضا. (1395). تجزیه و تحلیل راهبردهای مناسب همکاری‌های فناورانه در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی. بهبود مدیریت، 10(2)، 54-33.
-         پژوهش­جهرمی، امین، پورکریمی، جواد، انتظاری، یعقوب، و اخوان، امیرناصر. (1395). مدل تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مطالعه تطبیقی. توسعه تکنولوژی صنعتی، 14(3)، 36-21.
-         جعفری­مهرآبادی، مریم، و سجودی، مریم. (1396). شهر دانش‌بنیان به‌مثابه مفهومی میان‌رشته‌ای. راهبرد توسعه، 13(4)، 152-130.
-         جمشیدی­کهساری، حمزه، زارعی­متین، حسن، بابایی­زکیلکی، محمدعلی، و جندقی، غلامرضا. (1395). طراحی الگو توسعه شایستگی‌های رهبری در سازمان‌های خدمات شهری. مطالعات مدیریت راهبردی، 7(2)، 100-73.
-         حاجی‌پور، بهمن، مؤتمنی، علیرضا، و طیبی­ابوالحسنی، سیدامیرحسین. (1395). فراترکیب عوامل موفقیت تجاری‌سازی محصولات با فناوری پیشرفته. مدیریت نوآوری، 5(4)، 54-19.
-         حاجی‌‌پور، بهمن، مؤتمنی، علیرضا، و طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین. (1395). مروری بر مفاهیم تجاری‌سازی با تأکید بر جایگاه و نقش پارک‌های علم و فناوری در پیشرفت کشور. دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران.
-         حسینی، فهیمه، عباس­نژاد، طیبه، و بانشی، عباداله. (1394). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت سیستم‌های هوشمند کسب‌وکار در صنعت درمان با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی بیمارستان‌های شهر بندرعباس). مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(11)، 70-47.
-         حقیقی، محمدعلی، و طیبی­ابوالحسنی، سیدامیرحسین. (1394). مدیریت تکنولوژی و نوآوری، تهران، انتشارات نورا
-         خمسه، عباس، و رستمی، زهرا. (1397). ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی محصولات نانوتکنولوژی در صنایع غذایی ( مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت گلستان). توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(4)، 16-5.
-         خیاطیان، محمدصادق، طباطباییان، سیدحبیب‌الله، امیری، مقصود و الیاسی، مهدی. (1394). تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 5(2)، 47-21.
-         خیاطیان، محمدصادق، طباطباییان، سید حبیب‌الله، امیری، مقصود و الیاسی، مهدی. (1393). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران. نوآوری و ارزش‌آفرینی، 3(2)، 74-57.
-         داوری‌، علی، و رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
-         دهدشتی­شاهرخ، زهره، و فرج­شوشتری­پور، حمیدرضا. (1397). طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. تحقیقات بازاریابی نوین، 8(2)، 38-22.
-         رحمان­سرشت، حسین. (1384). راهبردهای مدیریت. تهران: موسسه انتشاراتی فرهنگی فن و هنر.
-     زارع، هادی، و حجازی، سیدرضا. (1390). طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 4(2)، 164-145.
-         سوزنچی­کاشانی، ابراهیم، طالبی، سروش و علی­عسگری، وحید. (1393). بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف. سیاست علم و فناوری، 6(3)، 54-39.
-         طیبی­ابوالحسنی، سیدامیرحسین. (1395). نگرش راهبردی بر عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی و ورود به بازار در ایران، مبتنی بر رویکرد فراترکیب. رهیافت، 26(3)، 36-19.
-         عباسی­اسفنجانی، حسین. (1396). طراحی الگوی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با روش معادل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی. پژوهشنامه بازرگانی، 21(1)، 21-1.
-         غلام‌زاده، رسول، و قنواتی، مهدی. (1390). مسیر راهبردی شرکت‌های مواد غذایی و سبک ورود به بازار. تحقیقات بازاریابی نوین، 1(3)، 62-47.
-         فکور، بهمن، و حاجی­حسینی، حجت­الله. (1387). کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه‌های ایران. سیاست علم و فناوری، 1(2)، 71-59.
-         فولادی، قاسم، و مهدی‌نژاد­نوری، محمد. (1394). نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت‌های زایشی. بهبود مدیریت، 9(3)، 24-5.
-         قاضی­نوری، سروش، مختارزاده، نیما، ابویی، محمد، و رشیدی­آستانه، متین. (1398). تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت‌های پویا در شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان موفق (حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات). مدیریت توسعه فناوری، 7(2)، 127-89.
-         ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان ایرانی. (1394). مصوبات هیئت‌وزیران. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/948088
-         گودرزی، مهدی، بامدادصوفی، جهانیار، اعرابی، سیدمحمد، و امیری، مقصود. (1392). الگوی جامع تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران. مدیریت توسعه فناوری، 1(1)، 66-37.
-         مرادی، محمود، زارعی­دودجی، ابوالقاسم، و صادق­مقدم، علی‌اصغر. (1390). عوامل کلیدی موفقیت در بسترسازی صنایع با فناوری بالا. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تکنولوژی، تهران.
-         مقیمی، سیدمحمد، صدیق‌زاده، اصغر، جعفرزاده­کوچکی، احمد، و نظری، عزت. (1389). تأثیر عوامل محیطی بر تجاری‌سازی ایده‌ها و نتایج تحقیقات. مطالعات مدیریت راهبردی، 1(2)، 126-113.
-         موسایی، احمد، صدرائیان، ساسان، و بندریان، رضا. (1387). مدل فرایندی تجاری‌سازی دانش فنی محصولات شیمیایی. رشد فناوری، 4(3)، 18-8.
-         مهدوی، حمید، فتح‌‌اله­بیاتی، محسن، و راستی­برزکی، محسن. (1387). بررسی عوامل موفقیت شرکت‌های دانش‌محور. رشد فناوری، 4(3)، 7-3.
-         ناظمی، شمس‌الدین، اخروی، امیرحسین، و ابراهیمی‌پور، محمدجواد. (1389). ارائه مدل مفهومی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت: رویکرد فراتحلیلی. مجله دانش و فناوری، 2(3)، 30-1.
-         نیرومند، پوراندخت، و میرجلیلی، فاطمه. (1389). عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های نوفناوری‌بنیان در ایران. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.
-          Augier, M., & Teece, D. J. (2009). Dynamic capabilities and the role of managers in-business strategy and economic performance. Organization Science, 20(2), 410–421.
-          Almus, M., & Nerlinger, E. A. (1999). Growth of new technology-based firms: Which factors matter?. Small Business Economics, 13(2), 141-154.
-          Amankwah-Amoah, J., & Durugbo, C. (2016). The rise and fall of technology companies: The evolutional phase model of ST-Ericsson's dissolution. Technological Forecasting and Social Change, 102, 21-33.
-          Bernal-Conesa, J. A., Briones-Peñalver, A. J., & De Nieves-Nieto, C. (2016). The integration of CSR management systems and their influence on the performance of technology companies. European Journal of Management and Business Economics, 25(3), 121-132.
-          Booysen, K. (2010). An analysis of the process from innovation to commercialization: A South African perspective [Master’s thesis, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa]. https://scholar.ufs.ac.za/bitstream/handle/11660/1378/BooysenK.pdf?sequence=1&isAllowed=y
-          Chamanski, A., & Waagø, S.J.  (2001). Organizational performance of technology-based firms – The role of technology and business strategies. Enterprise and Innovation Management Studies, 2)3(, 205-223.
-          Cooper, R. G. (1994). New products: The factors that drive success. International Marketing Review, 11(1), 60-76.
-          Dwivedi, R. (2017). Disruptive invention of growth hacking: A case study. PJMTR, 7, 56-64.
-          Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
-          Ghosh, B., Liang, T. W., Meng, T. T., & Chan, B. (2001). The key success factors, distinctive capabilities, and strategic thrusts of top SMEs in Singapore. Journal of Business Research, 51(3), 209-221.
-          Hare, S. (2016). For your eyes only: U.S. technology companies, sovereign states, and the battle over data protection. Business Horizons, 59(5), 549-561.
-          Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In T. Cavusgil, R. R. Sinkovics & P. N. Ghauri (Eds.), New challenges to international marketing (pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.
-          Hosseini, J., & Esmaeeli, S. (2010). To determine the challenges in commercialization of nanotechnology in agricultural sector of Iran. Journal of Biological Sciences, 5(6), 448- 451.
-          Hulland, J. S. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20 (2), 195–204.
-          Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: The case of Chalmers University of Technology. Research policy, 32(9), 1555-1568.
-          Jafari Samimi, A., & Mohammadi, R. (2011). Measuring customer satisfaction index (CSI) in Iranian tile industry using pls path modeling technique. Middle-East Journal of Scientific Research, 8(1), 141-149.
-          Kirihata, T. (2007). The commercialization process of intellectual property by new technology based firms in Japon. The Kyoto Economic Review, 76(2), 241-249.
-          Lee, J. (2016).Growth hacking for start-ups,how growth hacking can utilised for growing start-ups,business and information technology. Oulu University of Applied Sciences.
-          Lenoir T., Rosenberg N., Rowen H., Lecuyer C., Colyvas J., & Goldfarb B. (2004). Inventing the entrepreneurial university: Stanford and the co-evolution of Silicon Valley. In Allen, T. J., & O'Shea, R. P. (Eds.), Building technology transfer within research universities: An entrepreneurial approach. (pp. 88-128). Cambridge University Press.
-          Michael, L., Thomas, G., Ponzurick, J. R., Spears, K., & Russo, F. (2008). Commercializing intellectual property: A university-industry alliance for new product development. Journal of Product & Brand Management, 10(4), 206-217.
-          Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed). McGraw-Hill.
-          Pizza, G. (2015). Growth hacking: a new marketing mindset. [Master's Degree Thesis, LUISS Guido Carli]. http://tesi.luiss.it/16597/1/655681.pdf
-          Sadeghi, A., Azar, A., & Rad, R. S. (2012). Developing a fuzzy group AHP model for prioritizing the factors affecting success of high-tech SME's in Iran: A case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 957-961.
-          Sarangee, K. R., & Echambadi, R. (2014). Firm-specific determinants of product line technology strategies in hight technology markets. Strategic Entrepreneurship Journal, 8(2), 149–166.
-          Tayebi Abolhasani, A. (2014). Evaluation and productivity enhancement of fixed exchange stations of arid wastes from the bank. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(3), 26-31.
-          Thompson, R., Barclay, D. W., & Higgins, C. (1995). The partial last squares (PLS) approach to causal modelling, personal computer adoption and use as an illustration. Technology Studies, 2(2), 285-309.
-          Turok, I. (1993). Inward investment and local linkages: How deeply embedded is “silicon glen?”. Regional studies, 27(5), 401-417.
-          Van Norman, G. A., & Eisenkot, R. (2017). Technology transfer: From the research bench to commercialization: Part 2: The commercialization process. JACC: Basic to Translational Science, 2(2), 197-208.
-          Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. (2010). Handbook of partial least squares: Concepts, methods, and applications. Springer.
-          Wagner, J. (1992). Firm size, firm growth and persistence of chance: Testing gibrat´s law with establishment data from lower saxony, 1978-1989. Small Business Economics, 4(2), 125-131.
-          Wu, W. W. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37(1), 134-139.
-          Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33 (1), 177-195.