کلیدواژه‌ها = دانشکاران مجرب
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی الگوهای ذهنی انگیزش دانشکاران مجرب در راستای ارتقای نوآوری (مورد مطالعه:‌ مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-95

علیا دانشور؛ فاطمه ثقفی؛ محمد موسی خانی؛ نسرین دسترنج