فصلنامه مدیریت توسعه فناوری (JTDM) - اخبار و اعلانات