فصلنامه مدیریت توسعه فناوری (JTDM) - واژه نامه اختصاصی