نویسنده = ������������ ����������
تاثیر شبکه های نوآوری مشترک بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش میانجی قابلیت نوآوری و تعدیلگری قابلیت دوسوتوانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401

10.22104/jtdm.2023.5627.3012

حسن گودرزوند چگینی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ مسعود پارسا