شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه اصفهان

3 مدرس دانشگاه امام جواد یزد

4 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

از آنجایی که قرن حاضر نوید بخش تغییر و تحولات، پیچیدگی و رقابت بسیار است،‌ هر سازمانی نیازمند بهبود مستمر و یا بنیادی برای دستیابی به رشد و مزیت رقابتی است. لذا رهبران سازمان های امروزی باید نوآوری را به مانند کیفیت و بهره¬وری و نیز به عنوان یک اصل راهبردی در سراسر یک سازمان نهادینه سازند. تحقیقات نشان داده است که نوآوری در سازمان ها، یکی از محرک¬های اصلی برای رقابت¬پذیری و توسعه ملی است. با این همه، تحقیقات تجربی اندکی در رابطه با درک کارمندان از تأثیر عوامل سازمانی بر نوآوری فردی صورت گرفته است. هدف این مقاله شناسایی و بررسی عوامل سازمانی (یا داخلی) موثر بر نوآوری فردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان یزد می باشد. به منظور بررسی اثر این عوامل بر نوآوری از تحلیل مسیر، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عامل هفتگانه مذکور (تعامل، رهبری، ارتباطات، دانش، یکپارچگی، حمایت سازمانی و انگیزش) اثر معنی داری بر نوآوری دارند. لازم به ذکر است، از بین این عوامل، متغیر، دانش تاثیر بیشتری بر نوآوری می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Development of Individual Innovation

نویسندگان [English]

  • Saeed Saeida Ardakani 1
  • Amir Reza Konjkav Monfared 2
  • Seyed Masoud Hakkaki 3
  • Hossein Rezaee Dolatabadi 4
1 Faculty member, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Ph.d. Student in Marketing Management, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 Lecturer, Imam Javad University, Yazd, Iran.
4 Faculty Member, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Since the present century is drastically changing, complex and competitive, any organization requires continuous or fundamental improvement to achieve growth and competitive advantage. Therefore, today's leaders should be innovating. Research has shown that innovation in organizations is one of the main stimulus factors for competitiveness and national development. However, little empirical research works have been done on employees’ perception considering the impact of organizational factors on individual innovation. The objective of this paper is to identify organizational (or internal) factors important to an individual’s contribution towards innovation. This study is a descriptive and practical survey. Statistical population is consisted of all employees of Gas Corporation in Yazd. To investigate the effect of factors on the innovation, Path Analysis was performed using LISREL software. The results of Path Analysis showed that there is significant relationship between the investigated seven factors and individual innovation. Furthermore, among these factors knowledge was ranked in the first position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Innovation
  • Structural Equation Model
  • Gas Company
  • Yazd Province