تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

2 دانشجو

3 دانشجوی دکتری

چکیده

نگرش نظام‌مند مارپیچ سه‌گانه، تعاملات بین صنعت، دانشگاه و دولت را در قالب یک نظام نوآوری ترکیب کرده و مفاهیم ساختاری و کارکردی در تئوری نظام‌های نوآوری را دربر می‌گیرد. در این پژوهش، تلاش شده است ضمن بررسی رویکرد نظام‌مند مارپیچ سه‌گانه، به تحلیل شکاف ابعاد این نظام در صنعت دفاعی کشور پرداخته شود . جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان آگاه سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت در صنعت دفاعی کشور می‌باشند که از بین آنها 30 نفر جهت نظرخواهی تعیین شدند. در این پژوهش به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود از آزمون t استیودنت نرم افزار SPSS و نمودار عنکبوتی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین میانگین وضعیت موجود (ادراکات پاسخ دهندگان) و میانگین وضعیت مطلوب (انتظارات پاسخ دهندگان) تفاوت معناداری وجود دارد. و میزان شکاف در خصوص کارکردهای نظام مارپیچ سه گانه از سایرین بیشتر می باشد که نیازمند توجه جدی تر به این حوزه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gap analysis of the triple helix in the field of defense industry

نویسندگان [English]

  • Farshad Momeni 1
  • Atiyeh Safardoust 2
  • Maryam Rozesara 3
1
2
3
چکیده [English]

Systematic Attitude to triple helix, combines interactions between industry, university and government in the form of innovation system and covers structural and functional concepts of innovation system. In this study, we have tried to investigate the systematic approach to triple helix, , a gap analysis of this system in the country's defense industry. The research is descriptive. The study population consisted of experts of three areas of university, industry and government in the defense industry and 30 were selected for the survey. In the present study, for studying the triple helix system, and a gap analysis was used and to determine the significance of differences by Student's t test of SPSS software and spider diagram. The results show that there is a significant difference between the average situation (perceptions of respondents) and the average optimal situation (expectations of respondents). The gap between the functions of the triple helix is more significant than others that require more serious attention to these domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge-based economy
  • triple helix
  • triple helix system
  • gap analysis