نویسنده = اکبر عالم تبریز
تعداد مقالات: 2
2. عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-61

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز