نویسنده = علیرضا بوشهری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-72

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


3. نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-96

علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری؛ کمال طبائیان؛ کاوه نامور