ارزیابی سطح بلوغ فناوری و برآورد هزینه‌های مرتبط با آن در زیردریایی کلاس سبک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی،مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان.

2 کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، اصفهان.

3 کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان.

10.22104/jtdm.2020.3699.2283

چکیده

فرایند تعیین و اندازه‌گیری سطح بلوغ فناوری و ‌برآورد هزینه توسعه آن برای سازمان‌های پیشرو در تحقیق و توسعه امری مهم تلقی می‌شود. در این رابطه نیاز است تا رویکرد‌های بومی متناسب با شرایط حاکم بر فضای کشور، ایجاد شده و توسعه داده شوند. این پژوهش،به دنبال ایجاد و توسعه چنین رویکردی برای دستیابی به فناوری‌های دومنظوره در یک زیردریایی کلاس سبک انجام شد. فناوری مذکور نتیجه تحقیق و توسعه داخلی در بازه سال‌های 97- 96 در یکی از صنایع نظامی بوده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از دو ماتریس خانه‌ کیفیت، خواسته‌های اصلی مشتریان و الزامات کارکردی-عملکردی تشریح و سطح فناوری مشخص شد. سپس، به تعیین و تجزیه‌وتحلیل شکاف موجود در سطح فناوری فعلی پرداخته شد و با استفاده از مشخصه‌های فنی فناوری، آمادگی آن به‌صورت کمّی مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت، با تعیین سطح آمادگی فناوری، هزینه‌های موجود فناوری حاضر، توسط تکنیک هزینه بر مبنای فعالیت محاسبه شد. نتایج نشان داد که فناوری مذکور سطح 4 را به پایان رسانده و اکنون در سطح 5 قرار دارد. رویکرد ارائه‌شده را می‌توان به‌عنوان راهنمایی برای بخش تحقیق و توسعه‌ سازمان‌ها مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating theTechnology Maturity Level and Estimating its Costs for a Light Class Submarine

نویسندگان [English]

  • Ommolbanin Yousefi 1
  • Mahdi Ghasemian 2
  • Neda Haj Heidari 3
1 Faculty member of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Isfahan.
2 MSc, Industrial Engineering, Najaf Abad Branch,Islamic Azad University, Najaf Abad, Isfahan. Iran.
3 MSc, Industrial Engineering, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Isfahan
چکیده [English]

The process of determining and measuring technology maturity level and estimating the cost of technology development is very important for pioneering organizations in research and development. In this regard, we need to establish and develop domestic approaches according to conditions of the country.This research seeks to establish and develop such an approach to achieve double –use technologies for a light class submarine. This technology is the result of domestic research and development in one of the military industries (between 2017 and 2018). In this research, first, using two quality house matrices, main demands of the customer and functional- requirements are described and the level of technology is determined. Then, the current technology level gap is determined and analyzed and its readiness is assessed quantitatively using the technical specifications of technology. Finally, by determining technology readiness level, current technology costs are calculated on the base of activity based cost method. The results show that the technology has completed level 4 and it is at level 5, now. The presented approach is considered as a guide for the research and development department of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology development
  • Technology Maturity
  • Technology Readiness Assessment
  • Technology Readiness Levels
آتش‌سوز، علی، مزروعی نصرآبادی، اسماعیل و بردبار، ماندانا. (1394). طراحی محصول با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله­مراتبی و گسترش عملکرد کیفیت. فصلنامه مدیریت صنعتی. 9(27)، 82-71.

خدارحمی، بهروز. (1393). بررسی ساده‌سازی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر محرک زمان­گرا. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(10)، 181-165.

صادق­عمل­نیک، مرتضی. (1384). بررسی عوامل مؤثر و ابعاد مختلف مدیریت توسعه تکنولوژی در هزاره سوم. فصلنامه توسعه تکنولوژی، 3(7)، 36-5.

فولادی، قاسم و نپوری­زاده، بهنام. (1391). ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری [پایان‌نامه]. موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی.

محمدی، مهدی، منطقی، منوچهر، الیاسی، مهدی، صابرفرد، علیرضا و سعدآبادی، علی‌اصغر. (1395). شناسایی شایستگی‌های عمومی مؤثر بر ارتقای ظرفیت جذب دانش فناورانه در صنایع پیشرفته دفاعی ج. ا. ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی، 4(55)، 193-155.