دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری موثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه

صفحه 9-27

سید محمد حسین غفوری؛ مهدی الیاسی؛ مقصود امیری؛ میرعلی سیدنقوی


4. آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران

صفحه 97-126

مریم خدایاری؛ هادی نیلفروشان؛ نسترن حاجی حیدری